I – OPĆE ODREDBE

Najznačajnije aktivnosti u radu organa Sindikata policije Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu SPKS) u 2008. godini bit će usmjerene ka unapređenju općeg radno-pravnog statusa članova SPKS, a posebno učešću u nastupajućim reformskim procesima policijskih struktura u BiH.

SPKS će u toku programske godine nastaviti kontinuiran rad na daljnjem stvaranju ambijenta za unapređenje radno-pravnog, materijalnog i ukupnog položaja svog članstva, unapređenju ili očuvanju već stečenih prava, stalnom razvoju i jačanju sindikalizma, konstruktivnom djelovanju u okviru Unije sindikata policije F BiH i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

SPKS će se posebno posvetitit daljnjoj saradnji sa sindikatima u Bosni i Hercegovini, sa posebnim akcentom na razvoj strukovnog sindikalizma i saradnje u okviru sigurnosne djelatnosti.

U metodu rada u 2008. godini, organi SPKS će koristiti svoja dosadašnja, vrlo značajna iskustva, kao i iskustva drugih sindikata u zemlji i inostranstvu, koja mogu unaprijediti efikasnost SPKS i bolje ga približiti nivou savremenog sindikalnog djelovanja.

 

II - SINDIKAT U PROCESU REFORME UPRAVE I RESTRUKTUIRANJA POLICIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Nakon donošenja Zakona o državnoj službi u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine, te Zakona o namještenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, aktuelno je donošenje različitih podzakonskih akata i propisa, koji stvaraju ambijent za ozbiljniji pristup reformi uprave u Bosni i Hercegovini.

Osnivanjem Direkcije za restrukturiranje policije u Bosni i Hercegovini, te osiguranjem normalnih uslova za njeno aktiviranje, stvorene su pretpostavke za realizaciju prve faze projekta restrukturiranja policije u Bosni i Hercegovini. Kao značajan elemenat je donošenje Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, koji je trenutno na snazi i čija primjena je u toku, donošenjem niza podzakonskih akata.

Neminovno je da će trenutno važeći  Zakon o policijskim službenicima, a i njegove izmjene koje su u toku, te se ishod istih ne može predvidjeti, značajno uticati na položaj određenog broja članova SPKS.

Zadatak je SPKS da se maksimalno uključi u procesu sprovođenja ovih Zakona i da na maksimanlan način uz uvažavanje prava svih članova SPKS iznađe modus zaštite cjelokupnog članstva SPKS.

Oba navedena reformska projekta iziskuju maksimalno angažovanje organa SPKS i njegovih članova, te punu saradnju sa Unijom sindikata policije FBiH, a preko unije i sa ostalim sindikatima u Bosni i Hercegovini iz oblasti sigurnosne djelatnosti kao i sa C.E.S.P. i drugim međunarodnim sindikalnim asocijacijama koje mogu doprinijeti što povoljnijem odvijanju ova dva projekta.

U tom smislu organi SPKS će morati ostvariti naročito naglašene aktivnosti koje će, u skladu sa pozitivnim zakonima i datim okolnostima, osigurati da članstvo SPKS što povoljnije prođe kroz navedene reforme.

Mada se proces reforme uprave u Bosni i Hercegovini još uvijek ne nazire u mnogim aspektima, organi SPKS obavezni su budno pratiti sve poteze koje pripremaju ili poduzimaju organi vlasti kako bi mogli blagovremeno i efikasno djelovati.

Poseban akcenat će se staviti na donošenje propisa iz ove oblasti, njihovu implementaciju, te na donošenje programa socijalnog zbrinjavanja eventualnog viška zaposlenih.

Projekat restruktuiranja policije u Bosni i Hercegovini je ušao u novu fazu osnivanjem i aktiviranjem Direkcije kojuje ustanovilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a u čiji sastav je ušao i policijski sindikat (Unija sindikata policije F BiH) u svojstvu ad-hoc učesnika u izvršnom tijelu direkcije.

Organi SPKS će uz podršku i angažman Unije sindikata policije F BiH iskoristiti sve resurse i znanje, te dati odgovarajući doprinos u cilju stvaranja ambijenta za što bolji položaj svoga članstva u radno-pravnom, socijalnom i drugim aspektima iz domena sindikalnog interesovanja i djelovanja.

Naročita pažnja će se posvetiti radu Upravnog odbora SPKS kao organa koji ima  ključnu ulogu za ostvarivanje svega naprijed navedenog.

Organi SPKS će nastaviti saradnju sa Unijom sindikata policije F BiH koji je u trendu konstruktivnih priprema za reformu sindikata sigurnosti u Bosni i Hercegovini, u skladu sa reformisanjem ministarstava unutrašnjih poslova.

Programske aktivnosti iz ovog poglavlja direktno su uslovljene dinamikom i intenzitetom provođenja reformi Uprave i policije u Bosni i Hercegovini, pa će se i organi SPKS u ovom dijelu aktivnosti, prilagođavati aktuelnoj situaciji i događajima.

 

III - PRAVNA DJELATNOST I RADNO-PRAVNI POLOŽAJ ZAPOSLENIH

Jedan od osnovnih zadataka organa SPKS u 2008. godini će biti iz područja zakonodavno-pravne djelatnosti.

Organi SPKS će aktivno pratiti procese donošenja zakona i drugih propisa na nivou Kantona Sarajevo, Federacije Bosne i Hercegovine i BiH, a koji imaju uticaj na radno-pravni status i opće blagostanje članova SPKS, te iznalaziti metode da svojim intervencijama omoguće što povoljniju zaštitu svojih članova i  zakonska rješenja u njihovom interesu.

Koristeći kapacitete Unije sindikata policije FBiH a preko nje i Pravne službe Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i druge raspoložive resurse, organi SPKS će i u buduće servisirati i iznalaziti rješenja za konkretne pravne probleme iz domena sindikalne djelatnosti, u skladu sa potrebama svojih članova.

Najznačajniji događaj iz zakonodavno-pravne djelatnosti u 2008. godini jeste potpisivanje Kolektivnog ugovora za zaposlene u Kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, te će Upravni odbor uz pomoć i saradnju sa Unijom sindikata policije FBiH i pregovaračkim odoborm Sindikata, nastavi  aktivnosti na potpisivanju kolektivnog ugovora na nivou Kantona Sarajevo, a sve u cilju zaštite i boljeg definisanja prava svojih članova.

Organi SPKS će poduzimati različite aktivnosti na zaštiti osiguranju primjene već stečenih prava svojih članova.

Nastavit će se aktivnosti na realiziranju prava po osnovu minulog ratnog staža koji je zakonski definisan kao "poseban staž".

Pored gore navedenog organi i tijela SPKS će u skladu sa odredbama Statuta SPKS odmah izraditi sva potrebna opća akta koja su neophodna za pravilan, zakonit i efikasan rad SPKS, a radi se o slijedećim općima aktima SPKS;

  1. Poslovnik o radu Skupštine SPKS
  2. Poslovnik o radu Upravnog odbora i odbora solidarnosti SPKS
  3. Poslovnik o radu nadzornog odbora
  4. Pravilnik o korištenju finansijskih sredstava SPKS

Navedene akte potrebno je izraditi i otpočeti primjenjivati početkom 2008. godine.

 

IV - EDUKACIJA IINFORMISANJE

Na planu edukacije sindikalnih kadrova i članstva, pored dosadašnjih ostvarenih aktivnosti, istu treba nastaviti u što širem obimu i permanentno.

Zbog ograničenih materijalnih sredstava, na ovom planu je potrebno eksploatisati edukativne projekte međunarodnih sindikata i nevladinih organizacija, te projekte iz programa Unije sindikata policije FBiH.

Informisanje je, također, potrebno i dalje razvijati. Pored dosada ustanovljenih metoda i formi informisanja Upravni odbor SPKS će analizirati i preporučiti po potrebi sindikalnim organizacijama dodatne aktivnosti.

Informisanje članstva SPKS o aktivnostima koje se provode mora doživjeti radikalnu transformaciju nabolje i stim u vezi je i aktivnost na omasovljenju članstva.

Konkretan korak na ovom planu jeste izrada odgovarajuće WEB stranice SPKS, kako bi se na taj način na najadekvatniji i najjeftiniji način svim članovima omogućio bolji pristup informacijama, te njihova opća informisanost os vim radnjama i aktivnostima koje preduzima SPKS. Ovo iz razloga jer printani bilteni zahtjevaju značajna materijalna sredstva za izradu i štampanje, te je opći zaključak da se ova oblast  može  najbolje realizirati u elektronskoj formi.

 

V – FINANSIJSKI PLAN I RASPOLAGANJE FINANSIJSKIM SREDSTVIMA

U cilju racionalnijeg i svrsishodnijeg raspolaganja finansijskim sredstvima iz članarine i drugih prihoda,  Upravni odbor SPKS će sredstva prikupljena iz članarine i drugih prihoda, rasporediti  na slijedeći način;

  1. 50% za finansijsku i materijalnu pomoć članstvu u skladu sa kriterijima Odbora solidarnosti,
  2. 20 % za članstvo u Uniji samostalnih sindikata policije FBiH
  3. 10 % za nadoknade Predsjedniku i članovima Upravnog odbora, Predsjedniku Skupštine, sindikalnim povjerenicima, Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora i računovođi.
  4. 20 % za ostale potrebe i aktivnosti sindikata
   1. funkcionalne rashode vezane za rad, pripreme i održavanje sastanaka
   2. osposobljavanje sindikalnih aktivista,
   3. angažovnje stručnih lica (advokata i dr.) radi pružanja pravne pomoći članovima SPKS,
   4. informisanje i propagandnu djelatnost,
   5. organizvoanje svih vidova sindikalne borbe
   6. međunarodnu sindikalnu saradnju,
   7. nabavku literature, publikacija, glasila i sl.
   8. materijalne rashode /kancelarijski materijal, troškovi održavanja i kupovine sredstava rada, iskaznice, reprezentacija itd./,
   9. finansiranje učešća članova na sportskim i drugim takmičenjima u organizaciji SPKS prema materijalnim i finansijskim mogućnostima,
   10.  finansiranje obeležavanja Dana Sindikata i drugih prigodnih manifestacija
   11.  druge neophodne izdatke vezane za obavljanje aktivnosti SPKS.

Sindikat će za potrebe finansiranja štrajka koristiti sva raspoloživa novčana sredstva koja se nalaze na računu Sindikata  u skladu sa odlukom štrajkačkog odbora, koji može obustaviti sva druga izdvajanja radi ostvarivanja ciljeva štrajka;

 

VI - DJELOVANJE SPKS U OKVIRU UNIJE SINDIKATA POLICIJE FBIH

Organi SPKS će nastaviti i u 2008. godini praksu konstruktivnog participiranja u radu organa Unije sindikata policije F BiH i Saveza samostalnih sindikata BiH - KantonaIni odbor, te nastojati dati doprinos na unapređenju razvoja Saveza samostalnih sindikata BiH i stvaranju uslova za efikasnije djelovanje.

To je način da se, povratno, ostvare povoljniji efekti djelovanja organa i službi Saveza prema članstvu Unije sindikata policije i SPKS kao njene članice.

 

VI – OSTALE AKTIVNOSTI SPKS

Organi SPKS će se u toku 2008. godine baviti i drugim pitanjima iz svoga domena u cilju postizanja što povoljnijeg radno-pravnog i socijalnog položaja svoga članstva.

Pored navedenog SPKS će preduzeti konkretne aktivnosti u cilju organizovanja sportskih aktivnosti i edukativnih aktivnosti za članstvo, kao i za članove njihovih porodica, (posebno djecu), koje će imati za cilj  druženje i čvršće povezivanje članstva i stvaranja većeg povjerenja u SPKS i njegove organe.