Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Dina\Desktop\images\top.jpg


Description: Description: Description: Description: Description: Dogadjaji
Description: Description: Description: Description: Description: O nama
Description: Description: Description: Description: Description: Program rada
Description: Description: Description: Description: Description: Statut
Description: Description: Description: Description: Description: Zakoni i propisi
Description: Description: Description: Description: Description: Dokumenti
Description: Description: Description: Description: Description: Linkovi
Description: Description: Description: Description: Description: GalerijaDescription: Description: Description: Description: Description: KontaktiDescription: Description: Description: Description: Description: Kolektivni ugovor

Datum:20.12.2013. godine

 

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. tačka c. Statuta Udruženja Sindikat policije Kantona Sarajevo, Skupština Sindikata policije Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 20.12. 2013. godine,  d o n o s i:  

 

 

PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN SINDIKATA

POLICIJE KANTONA SARAJEVO ZA 2014. GODINU

 

U V O D

 

           Bazirajući se na ulogu Sindikata uopće, Program rada Sindikata policije Kantona Sarajevo određuje osnovne ciljeve i programske zadatke organa SPKS. Osnovne odrednice u narednom periodu zasnovane su na zaštiti i osiguranju sindikalnih potreba i prava članstva sa posebnim akcentom na izmjenu i uređenje legislative na način da se ista uredi u cilju poboljšanja radno – pravnog i socijalno-ekonomskog statusa policijskih službenika ali i državnih službenika i namještenika, te reformu sindikata u organizacijskom smislu i metodama rada.

Najznačajnije aktivnosti u radu organa Sindikata policije Kantona Sarajevo prvenstveno očuvanje plaća i drugih naknada zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo.

Sindikat će u toku programske godine nastaviti na unapređenju radno-pravnog, materijalnog i ukupnog položaja svog članstva, unapređenju ili očuvanju već stečenih prava, stalnom razvoju i jačanju sindikalizma, konstruktivnom djelovanju u okviru Unije sindikata policije F BiH i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

U metodu rada u 2014. godini, organi SPKS će koristiti svoja dosadašnja, vrlo značajna iskustva, kao i iskustva drugih sindikata u zemlji i inostranstvu, koja mogu unaprijediti efikasnost SPKS i bolje ga približiti nivou savremenog sindikalnog djelovanja.

 

 

I - ZAKONODAVSTVO

 

Kroz ovaj iznimno važan segment sindikalne aktivnosti posvetit će se posebna pažnja učešću Sindikata pri donošenju Zakona i ostalih propisa koji se tiču radno-pravnog statusa uposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova, uvjetima rada, prava i obaveze i slična pitanja, na svim nivoima vlasti.

Sindikat će, također, redovno pratiti primjenu pozitivnih propisa i na odgovarajući način reagirati u slučajevima njihovog narušavanja.

 

Organi sindikata će u saradnji sa Unijom aktivno pratiti procese donošenja zakona i drugih propisa na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kanotna Sarajevo, a koji imaju utjecaj na život i rad članova SPKS, te iznalaziti metode da svojim intervencijama omoguće što povoljnija zakonska rješenja.

 

Naglasak će se u narednom periodu posebno staviti na zakone kao što su Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika u Kantonu Sarajevo, Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo.

 

 

 

 

II - PRAVNA ZAŠTITA

 

Ovo je osnovno područje djelovanja sindikata uopće, te će određene aktivnosti na ovom planu imati poseban značaj u aktivnostima SPKS.

 

Pored pojedinačne pravne zaštite i zaštite lokalnog nivoa, koju organizira i provodi sindikat, zahtjevat će se i od  Unije da da svoj doprinos u ovoj oblasti, koristeći više sindikalne nivoe i njihove stručne službe, između ostalih, kantonalni i regionalni uredi SSS BiH, terenski pravni uredi MKSS-a, međunarodne sindikalne organizacije u čijem je članstvu USSP FBiH.

U oblasti kolektivnog pregovaranja i donošenju Kolektivnog ugovora kao temeljnog pravnog akta u ostvarivanju prava iz radnog odnosa članstva organi SPKS svoje aktivnosti usmjerit će na slijedeće:

ü  Što hitnije potpisivanje kolektivnog ugovora i njegovo unaprijeđenje, te usuglašavanja sa novim zakonima i drugim propisima,

ü  Implementaciju Općeg kolektivnog ugovora,

ü  Potpora USSP FBiH na donošenju jedinstvenog Granskog kolektivnog ugovora na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, kao posljedici reformskih procesa.

 

Pored gore navedenog organi i tijela sindikata će u skladu sa odredbama Statuta SPKS izvršiti izmjene i dopune općih akta koja su neophodna za pravilan, zakonit i efikasan rad SPKS, a radi se o slijedećim općima aktima SPKS;

 

Ø Statut SPKS

Ø Poslovnik o radu Upravnog odbora i odbora solidarnosti SPKS

Ø Pravilnik o korištenju finansijskih sredstava SPKS

Ø Drugi akti sindikata

 

U cilju što bolje zaštite na radu Sindikat policije Kantona Sarajevo preduzet će slijedeće radnje;

ü  Zahtjevati od poslodavca ugovaranje povoljnog osiguranja za članstvo SPKS, te iznaći načine za dodatno osiguranje članstva za slučaj nezgoda, povreda na radu, invaliditeta, teških bolesti i smrti.

ü  Zahtjevati od poslodavca nabavku što kvalitetnije opreme za rad (prvenstveno uniformi, kao i drugih sredstava koja mogu uticati na zaštitu zdravlja,  tjelesnog integriteta i života, posebno policijskih službenika, koji su u poslednje vrijeme izloženi sve brutalnijim napadima.

 

III - SOCIJALNI POLOŽAJ ČLANSTVA

 

           Znajući za težak socijalni položaj članstva u proteklom periodu organi sindikata svojim radom na ovom planu će:

ü  Osigurati kontinuitet daljnjeg unaprijeđenja socijalnog položaja članstva, po osnovama socijalnih prava i zaštite,

ü  Unaprijediti rad Fonda solidarnosti,

ü  Socijalnu politiku sindikata utemeljiti na iskustvima i praksi ostalih granskih sindikata u okviru SSS BiH, te sindikata policije iz reda članica CESP-a.

 

IV - EKONOMSKO-PLANSKI POSLOVI

 

Organi SPKS će uložiti odgovarajuće napore u iznalaženju dodatnih oblika ostvarivanja prihoda, osim sredstava iz članarine, a u skladu sa Zakonom i Statutom SPKS.

 

a) Finansijski plan i raspolaganje  finansijskim sredstvima

 

U cilju racionalnijeg i svrsishodnijeg raspolaganja finansijskim sredstvima iz članarine i drugih prihoda,  Upravni odbor SPKS će sredstva prikupljena iz članarine i drugih prihoda, rasporediti  na slijedeći način;

 

1.      50% za finansijsku i materijalnu pomoć članstvu u skladu sa kriterijima Odbora solidarnosti, kao i za Fond za pozajmice.

2.      20 % za članstvo u Uniji samostalnih sindikata policije FBiH

3.      10 % za nadoknade Predsjedniku i članovima Upravnog odbora, sekretaru, Predsjedniku Skupštine, sindikalnim povjerenicima, Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, Predsjedniku i članovima Statutarne komisije i računovođi.

4.      10 % za ostale potrebe i aktivnosti sindikata

a)      funkcionalne rashode vezane za rad, pripreme i održavanje sastanaka

b)      osposobljavanje sindikalnih aktivista,

c)      angažovnje stručnih lica (advokata i dr.) radi pružanja pravne pomoći članovima SPKS,

d)      informisanje i propagandnu djelatnost,

e)      organizvoanje svih vidova sindikalne borbe

f)       međunarodnu sindikalnu saradnju,

g)      nabavku literature, publikacija, glasila i sl.

h)      materijalne rashode /kancelarijski materijal, troškovi održavanja i kupovine sredstava rada, iskaznice, reprezentacija itd./,

i)       finansiranje učešća članova na sportskim i drugim takmičenjima u organizaciji SPKS prema materijalnim i finansijskim mogućnostima,

j)        finansiranje obeležavanja Dana Sindikata i drugih prigodnih manifestacija

k)       druge neophodne izdatke vezane za obavljanje aktivnosti SPKS.

 

5.      10 % za štrajkački fond.

 

Sindikat će za potrebe finansiranja štrajka koristiti sva raspoloživa novčana sredstva koja se nalaze na računu Sindikata  u skladu sa odlukom štrajkačkog odbora, koji može obustaviti sva druga izdvajanja radi ostvarivanja ciljeva štrajka.

Sindikat policije Kantona Sarajevo, donijet će posebnu odluku o izdvajanju sredstava za učešće u organizaciji proslave 6. Aprila – Dana policije Kantona Sarajevo.

 

V - SINDIKALNA SURADNJA

 

Sindikat će stalno voditi računa da svoje aktivnosti usklađuje sa aktivnostima Unije samostalnih sindikata policije F BiH i SSS BiH, izvršava svoje obaveze prema Uniji, te sa ostalim granskim sindikatima iz sastava SSS BiH planira i provodi aktivnosti koje su u skladu sa interesima članstva sindikata.

 

Sindikat će posredstvom Unije nastaviti članstvo u CESP-u sa ciljem njihovog angažiranja u institucijama vijeća Evrope i Evropske unije (prema našim inicijativama).

 

U okviru međunaodne sindikalne saradnje, a u duhu unaprijeđenja dobrosusjedskih odnosa, organi SPKS će samostalno i u saradnji sa  Unijom posebnu pažnju posvetiti daljnjem proširenju saradnje sa srodnim sindikatima iz zemalja neposrednog okruženja, kao i Evropskim policijskim sindikatima.

 

VI - EDUKACIJA I INFORMISANJE

 

           Analizirajući rad i efekte rada u proteklom periodu došli smo do saznanja da su edukacija i informiranje, iako važni faktori sindikalnog rada vrlo zapostavljeni. U vezi s tim u narednom periodu će se:

 

ü  Pristupiti organiziranju odgovarajućih seminara i predavanja, te drugih oblika edukacije,

ü  Informiranje članstva o svim interesantnim pitanjima nastojati razviti i podići na što viši nivo. To iziskuje studiozan pristup izradi programa informiranja članstva, a posebno njegovoj realizaciji,

ü  Zbog ograničenih materijalnih sredstava, na ovom planu je potrebno koristiti edukativne projekte međunarodnih sindikata i nevladinih organizacija, te projekte iz programa Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

Informisanje je, potrebno i dalje razvijati. Pored dosada ustanovljenih metoda i formi informisanja Upravni odbor sindikat će analizirati i preporučiti po potrebi sindikalnim organizacijama dodatne aktivnosti.

Konkretan korak na ovom planu jeste još bolje dizajniranje i način održavanja  WEB stranice SPKS, kako bi se na taj način na najadekvatniji i najjeftiniji način svim članovima omogućio bolji pristup informacijama, te njihova opća informisanost o svim radnjama i aktivnostima koje preduzima SPKS.

Pored gore navedenog sindikalni povjerenici će nastaviti informirati članstvo putem sindikalnih pana koji se nalaze u svakoj sindikalnoj organizaciji, organizovanjem sastanaka i sl. metoda informisanja.

 

VII - SPORTSKE I DRUGE DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

 

Obzirom na značaj sporta uopće, na planu sportskih i drugih društvenih aktivnosti potrebno je kroz organiziranje i učestvovanje na sportskim igrama pripadnika sindikata policije,  stvoriti pozitivniju klimu i razviti prijateljske odnose među sindikatima članicama Unije, kao i srodnim sindikatima susjednih zemalja.

Sindikat će i u narednom periodu, kao i do sada,  nastaviti sa organizacijom i provođenjem sportskih i drugih društvenih aktivnosti. U realizaciju ovih aktivnosti bit će uključeni članovi sindikata kao i članovi njihovih užih porodica (djeca), te će se provoditi aktivnosti kao što su sportski turniri za članove sindikata, ugovaranje povoljnijih uslova korištenja sportsko-rekreativnih kapaciteta, škole plivanja i skijanja za djecu i drugo.

 

VIII - DJELOVANJE SPKS U OKVIRU UNIJE SINDIKATA POLICIJE FBIH

 

Organi SPKS će nastaviti i u 2014. godini praksu konstruktivnog participiranja u radu organa Unije sindikata policije FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH - Kantonalni odbor, te nastojati dati doprinos na unapređenju razvoja Saveza samostalnih sindikata BiH i stvaranju uslova za efikasnije djelovanje.

To je način da se, povratno, ostvare povoljniji efekti djelovanja organa i službi Saveza prema članstvu Unije sindikata policije i SPKS kao njene članice.

 

IX – OSTALE AKTIVNOSTI SPKS

 

Organi SPKS će se u toku 2014. godine baviti i drugim pitanjima iz svoga domena u cilju postizanja što povoljnijeg radno-pravnog i socijalnog položaja svoga članstva, a posebno će pratiti tok i ishod sudskih postupaka koji su u toku, a odnose se na potraživanja iz radnog odnosa prema poslodavcu (MUP- Kantona Sarajevo - Kanton Sarajevo), te će predstavnici UO SPKS biti u stalnom kontaktu sa advokatskim timom koji zastupa tužbe, te preduzimati druge aktivnosti u ovoj oblasti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 

 

 

 

P R E D S J E D N I K

Nedžib Đozo

 

 

 

14.12.2013

 

 

Description: logo

 

 

UNIJA SAMOSTALNIH SINDIKATA POLICIJE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

UNION OF INDEPENDENT POLICE TRADE UNIONS

OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

 

Description: Logo SSS BiH copy

 

 

Broj: US-092/13

Dana, 13.12.2013. godine

 

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE

-         n/r gosp. ISMET BAJRAMOVIĆ, predsjednik –

 

 

 

 

Poštovani,

 

U prilogu akta dostavljamo Vam Odluku broj: US-091/13 od 13.12.2013. godine.

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                Dr.sc. Halid Ganija

 

 

 

Na osnovu člana 21. i 23. Statuta Unije samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Unije  samostalnih  sindikata policije  Federacije  Bosne i  Hercegovine  na  16.  Redovnoj  sjednici  održanoj  u  Sarajevu,  dana 12.12.2013. godine,  d o n i o   j e

 

O D L U K U

 

 

I

Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine cijeni da potpisivanje Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine nije provedeno u skladu sa Odredbama istog kao i Statuta Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine iz razloga što prethodno nisu pribavljene odgovarajuće saglasnosti onih kategorija uposlenika na koje se isti odnosi. 

 

II

Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine konstatuje da će se potpisivanje Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine negativno odraziti na postignuti nivo prava iz radnog odnosa policijskih službenika, državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima unutrašnjih poslova, a indirektno i na ostale kategorije uposlenika.

 

III

Obzirom na član I i II ove Odluke, Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine zahtijeva od predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine da putem Stručne službe pokrene aktivnosti sudskog preispitivanja zakonitosti provedenog postupka potpisivanja predmetnih izmjena u cilju da se isto stavi van snage, a kako bi se zadržala ranije stečena prava.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Broj: US-091/13

Dana, 13.12.2013. godine

 

 

Dostaviti:                                                                                    PREDSJEDNIK

-          Predsjedniku SSSBiH                                                            Dr.sc. Halid Ganija

-          Članicama USSP FBiH

-          A/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2013

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Description: ZNACKA STATUT

SINDIKAT POLICIJE

KANTONA SARAJEVO

 

Adresa

 

Tel.-Fax

Mobitel

 

E-mail SPKS:

WEB:

Žiro-račun
UniCredit Bank

I. D.

:Labenevolencije broj 16

 71000 Sarajevo, BiH

 

(00387) 061/ 192-041

             061/ 107-418

: sindikatpolicijeks@gmail.com

: http://www.sindikatpolicijeks.co.ba/

: 3389002206056557

: 4200318910000

 

Broj:SPKS-511/13

Datum:09.12.2013. godine

 

 

 

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine

-          n/r predsjednika –

Unija samostalnih sindikata policije Federacije BiH

-          n/r predsjednika –

Kantonalni odbor SSS BiH za područje Kantona Sarajevo

-          n/r predsjednika –

 

 

PREDMET: Aktivnosti povodom nestatutarnog djelovanja, t r a ž e   s e,-

 

 

Poštovani,

 

Članovi Sindikata policije Kantona Sarajevo su putem medija primili vijest da je predsjednik granskog sindikata te potpredsjednik SSS BiH g-din Krušćica Salih sa predstavnicima Vlade Federacije BiH potpisao Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Bosni i Hercegovini, a kojim izmjenama člana 31. odnosno člana 32., je došlo do umanjenja zagarantovanih prava iz radnog odnosa službenika u pogledu naknade za ishranu tokom rada tj. toplog obroka i naknade plaće za korištenje godišnjeg odmora te regresa, shodno čemu isti članovi zahtjevaju neodložnu reakciju Sindikata policije Kantona Sarajevo ali i ostalih relevantnih sindikalnih struktura.

 

Naime, kao što Vam je poznato, naprijed navedena prava iz radnog odnosa temeljem odredaba člana 1. a u vezi sa članom 71. Kolektivnog ugovora su u većini Kantona crpili između ostalih i policijski službenici, te samim tim bilo kakvo potpisivanje izmjena istog, a naročito ukoliko su izmjene na nesumnjivu štetu radnika, bez saglasnosti/punomoći svih onih na koje se isti primjenjuje nije bilo moguće.

Iako smo o predmetnoj činjenici u više navrata pismenim i usmenim putem upozoravali potpredsjednika ali i predsjednika SSS BiH, isti se u potpunosti oglušio o predmetna upozorenja te prekršivši relevantne zakonske ali i statutarne norme, istovremeno zloupotrijebivši svoje ovlasti ali i djelujući u interesu poslodavaca a suprotno interesima radnika, je pristupio aktu potpisivanja izmjena, čime je načinio direktnu materijalnu štetu velikom broju uposlenika.

 

 

 

 

 

Svakako očekujemo da će u narednom periodu predmetne izmjene za sobom povući i izmjene kolektivnih ugovora iz oblasti obrazovanja, zdravstva te i drugih važećih kolektivnih ugovora, a sve na štetu uposlenika.

 

Nije nam poznato kojim se motivima vodio g-din Krušćica prilikom ovog nestatutarnog, nehumanog ali nadasve nemoralnog djelovanja. Zabrinjavajuće djeluju izjave koji su prenijeli pojedini mediji da će na ovaj način isti Vladi Federacije BiH omogućiti „da dodje do daha“.

Ne sporimo njegovu „iznenadnu“ emocionalnu povezanost sa Vladom ukoliko ista postoji, niti njegovu eventualnu težnju da svoju ličnu imovinu prenese u vlasništvo Vlade u cilju „upumpavanja“ odgovarajućih neophodnih sredstava         (ili kisika pošto je metaforički korištena rijeć „dah) u Budžet, ali to ni u kom slučaju nije mogao, niti može činiti, u ime i preko leđa radničke populacije, naročito one koju formalno pravno ne predstavlja. 

 

Shodno navedenom, pozivamo naslov da svako iz svoje nadležnosti poduzme mjere i radnje u cilju zaustavljanja primjene naprijed navedenih izmjena kolektivnih ugovora, te po mogućnosti razmotri pokretanje odgovarajućeg sudskog postupka u cilju poništenja istih, jer evidentno da prilikom potpisivanja nisu ispunjeni svi neophodni formalno pravni preduslovi, a što same izmjene čini ništavim i neprimjenjivim u praksi.

 

U očekivanju urgentne reakcije, ostajte s poštovanjem!

 

 

 

 

 

P R E D S J E D N I K

 

Nedžib Đozo

 

 

Ovdje možete pogledati i dopis podrške Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo

 

 

 

 

01.11.2013

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

SINDIKAT POLICIJE

KANTONA SARAJEVO

 

Adresa

 

Tel.-Fax

Mobitel

 

E-mail SPKS:

WEB:

Žiro-račun
UniCredit Bank

I. D.

:Labenevolencije broj 16

 71000 Sarajevo, BiH

 

(00387) 061/ 192-041

             061/ 107-418

: sindikatpolicijeks@gmail.com

: http://www.sindikatpolicijeks.co.ba/

: 3389002206056557

: 4200318910000

 

Broj:SPKS-407/13

Datum:01.11.2013. godine

 

         Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo povodom tendecioznih tekstova koji su objavljeni na portalu EKRAN od dana 30.10.2013.godine, a koji za cilj imaju pokušaj diskreditacije menadžmenta Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na čelu sa ministrom Pećanac Nerminom, pisanim i elektronskim medijima dostavlja :

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

sa molbom da mediji isto prenesu u cjelosti

 

Sindikat policije Kantona Sarajevo je neprijatno iznenađen sadržajem krajnje neutemeljenih ataka kojima pojedinci pokušavaju narušiti harmonične odnose u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, te na isti način nastoje dezavuisati svakodnevne uspjehe policijskih službenika Kantona Sarajevo u obračunu sa kriminalom na ulicama našeg glavnog grada.

Činjenica je, da isti ti pojedinci, arhivirani politički gubitnici, svoje frustracije svako malo iznose na portalu EKRAN koji im evidentno služi kao utješna nagrada u njihovom nastojanju da i dalje ostvare nikad prežaljeni politički uticaj na policijske snage Kantona Sarajevo.

U sivilu svog totalitarističkog ambijenta koji su neuspješno pokušali uspostaviti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, isti svakodnevno kritikuju i opremanje policijskih službenika odjećom, obućom i opremom vrhunskih perfomansi, pa čak do te mjere da spore općeprihvaćenu međunarodnu saradnju specijalnih jedinica, na kojima se pored sportskih takmičenja predstavnika iz svih relevantnih zemalja, razmjenjuju vrijedne informacije, održavaju seminari i kursevi za policijske starješine po pitanju organizovanog kriminala te time stiču neophodna policijska iskustva.

 

Prema autoru/ima ovih tekstova, a što smo na žalost doslovce, na svojoj koži iskusili, policija glavnog grada bi trebala biti odjevena po posljednjim dostignućima kineske tekstilne industrije, te bi se u pogledu međunarodne saradnje trebali držati parametara autrokratskih režima u kojima samo "vođe" mogu predstavljati državu, a ni u kom slučaju najreprezentativnija specijalna jedinica policije u državi.

 

U vezi sa naprijed navedenim, Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo ovom prilikom odaje iskreno priznanje g-dinu Pećanac Nerminu i menadžmentu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na istinskom zalaganju i predanosti za dobrobit kako uposlenika ministarstva tako i građana Kantona Sarajevo, kao i njihovu neupitnu socijalnu osvještenost ali i stručnost u rukovođenju Ministarstvom. 

 

  

S poštovanjem.

 

                         UPRAVNI ODBOR

 

09.07.2013

 

 

·         Igman 2013 sportske igre

 

 

Rukovodeći se sindikalnim duhom i idejom organizovanja u cilju zaštite radnih i socijalnih prava policijskih službenika Kantona Sarajevo, grupa entuzijasta je maja mjeseca, sada već davne 1997. godine pokrenula aktivnosti i osnovala U.G.“Sindikat policije Kantona Sarajevo“ koji je okupljao uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo svih kategorija.

S vremenom, uvidjevši prevashodno plemenitost ideje sindikalnog udruživanja ali i potrebu zaštite temeljnih prava iz radnog odnosa, policijski sindikalni pokret je s vremenom sazrijevao, kako u kvantitativnom tako i u kvalitativnom smislu, do mjere da se isti smatra najznačajnijom policijskom sindikalnom organizacijom u državi.

U svijetlu ove tradicije, dana 29. maja 2013. godine, Sindikat policije Kantona Sarajevo je na Grkarici, u objektu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo obilježio 15. godišnjicu osnivanja organizacijom prigodnog fudbalskog turnira ali i druženja uposlenika Ministarstva na kojem je učešće između skoro 200 učesnika uzelo i 12 ekipa, i to: PS Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš, ekipa Krim. policije Novo Sarajevo, ekipa Sektora krim.policije, ekipa Jedinice za specijalističku podršku te ekipa Jedinice za saobraćaj.

 

Prije samog početka takmičenja uručene su zahvalnice ljudima koji su ostavili značajan trag u osnivanju i funkcionisanju Sindikat policije Kantona Sarajevo, i to:

 

g-dinu Ćutuk Safetu, prvom predsjedniku UO SPKS u periodu od 1997. – 2001.godine,

g-dinu Bešić Mustafi, drugom predsjedniku UO SPKS u periodu od 2001. – 2004.godine i

g-dinu Ikanović Muhamedu, trećem predsjedniku UO SPKS u periodu od 2004. – 

                                              2007.godine.

 

Ovdje svakako želimo istaći nesebičnu podršku u organizaciji obilježavanja Dana Sindikata policije Kantona Sarajevo i fudbalskog turnira koju su pružili ministar Nermin Pećanac, policijski komesar Vahid Ćosić kao i cjelokupni menadžment Ministarstva.

 

Iako su fudbalski rezultati bili u drugom planu, ovdje ćemo navesti i pobjednike turnira, i to:

 

1.mjesto – Jedinica za specijalističku podršku

2.mjesto – PS Ilidža

3.mjesto – III Policijska uprava, PS Novi Grad.

 

Za najboljeg igrača turnira proglašen je Mirza Selimović, pripadnik Jedinice za specijalističku podršku koji je ujedno i najbolji strijelac turnira, dok je za najboljeg golmana turnira proglašen Edin Mujan.    

 

 

Slike možete pogledati   OVDJE

 

 

 

 

 

21.02.2013.

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Description: Description: ZNACKA STATUT

SINDIKAT POLICIJE

KANTONA SARAJEVO

 

Adresa

 

Tel.-Fax

Mobitel

 

E-mail SPKS:

WEB:

Žiro-račun
UniCredit Bank

I. D.

:Labenevolencije broj 16

 71000 Sarajevo, BiH

 

(00387) 061/ 192-041

             061/ 107-418

: sindikatpolicijeks@gmail.com

: http://www.sindikatpolicijeks.co.ba/

: 3389002206056557

: 4200318910000

 

Broj : SPKS-sl /13

Datum : 18.02.2013.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Sindikat policije Kantona Sarajevo iskazuje istinsku zabrinutost činjenicom da su izvršene analize od strane stručnih institucija pokazale da su osnovni dijelovi policijske uniforme, prevashodno obuća, a opravdano pretpostavljamo i  pojedini dijelovi odjeće, iznimno lošeg kvaliteta do mjere da nisu preporučljivi za ljudsku upotrebu.

Iako je Sindikat za vrijeme mandata ministra Budimlić Muhameda te ranije Vlade Kantona Sarajevo, aktivno ukazivao na naprijed navedeno, imajući u vidu da se upitnost kvaliteta obuće i odjeće mogla zaključiti i pogledom i dodirom onoga što se po iznimno visokim cijenama nabavljalo, tadašnji poslodavac nije imao ni najmanje sluha, socijalne osjetljivosti niti moralne odgovornosti prema policijskim snagama Kantona Sarajevo, te je sva naša dobronamjerna upozorenja apriori odbacivao.

Nije nam poznato da li je utrošak od 160.000.-KM za nabavku vodopropustljivih cipela odnosno čizama koje sadrže visok postotak kartonskih i drugih nekvalitetnih, moguće i kancerogenih materijala bio smišljeni plan da se policija u Kantonu Sarajevo sistemski uništava, ali želimo vjerovati da će pravna država u ovom slučaju dati adekvatan odgovor kroz angažman svih institucija sistema, počevši od inspekcijskih, preko istražnih pa do sudskih organa vlasti. Zahtjevani odgovor će vjerujemo, obuhvatiti i provjere urednosti provedenih tenderskih procedura za nabavku poliesterskih jakni, kineskih košulja i kravata i ostalih dijelova odjeće u sveukupnoj vrijednosti budžetskih sredstava u iznosu od preko milion KM, kao i evidentnu odgovornost ministra Budimlića ali i drugih usko povezanih pojedinaca u ovom lancu zloupotreba i prevara.

Nepoštivanje propisanih normativa prilikom nabavke policijskih uniformi s vremenom su postali zaštitni znak ministra i članova tenderske komisije sastavljene uglavnom od malog broja dobro plaćenih pristalica iz redova administracije Ministarstva.  

 

Na žalost, iako Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo već dugi niz godina funkcionira sa manjkom od oko 300 policajaca, kao i da policajci svakodnevno ulažu iznimne napore da stepen sigurnosti građana i njihove imovine u Kantonu Sarajevo održe na visokom nivou, bivši ministar Budimlić sa pojedincima iz KO SDP BiH Sarajevo, iz najnižih političkih pobuda ne prestaje pokušavati narušiti stabilnost u policijskim snagama, u koju svrhu, sa neprirodnom strašću čak šalje SMS poruke uposlenicima Ministarstva.

Ne sporimo težnju imenovanog pojedinca ili grupe oko njega da u propisanoj, demokratskoj proceduri obezbjedi željene pozicije ili dio istih, ali način na koji to čine poslednjih mjeseci ne samo da je krajnje nemoralno i degutantno, nego je i sa

aspekta važećih propisa blago rečeno, upitno.

 

Svakako očekujemo da će u narednom periodu energiju koju nesebično troše u cilju dezavuisanju policije Kantona Sarajevo, utrošiti dajući odgovore javnosti ali i nadležnim istražnim i sudskim organima o načinu, interesima i ciljevima nabavke opisanih dijelova policijskih uniformi.               

 

 

P R E D S J E D N I K

 

              Nedžib Đozo

 

Description: Description: 2013-02-12 10.24.46.jpg

 

Description: Description: 2013-02-12 10.24.56.jpg

 

Description: Description: 2013-02-12 10.25.06.jpg

 

 

 

29.01.2013.

 

·        POLICIJA TO ZASLUŽUJE

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Description: Description: ZNACKA STATUT

SINDIKAT POLICIJE

KANTONA SARAJEVO

 

Adresa

 

Tel.-Fax

Mobitel

 

E-mail SPKS:

WEB:

Žiro-račun
UniCredit Bank

I. D.

:Labenevolencije broj 16

 71000 Sarajevo, BiH

 

(00387) 061/ 192-041

             061/ 107-418

: sindikatpolicijeks@gmail.com

: http://www.sindikatpolicijeks.co.ba/

: 3389002206056557

: 4200318910000

 

Broj : SPKS-25 /13

Datum : 28.01.2013.godine

 

 

 

 

GRAD SARAJEVO

ODBOR ZA DODJELU „ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

ul. Hamdije Kreševljakovića broj 3/1

 

 

 

PREDMET: Prijedlog za dodjelu kolektivne Šestoaprilske nagrade grada

               Sarajeva u 2013. godini Ministarstvu unutrašnjih poslova

               Kantona Sarajevo, p o d n o s i  s e, -

 

 

 

Uvaženom Odboru i poštovanim članovima Odbora,

 

Shodno Javnom pozivu o uslovima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva u 2013. godini, U.G. Sindikat policije Kantona Sarajevo dostavlja prijedlog da se kolektivna nagrada dodijeli Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za doprinos u odbrani glavnog grada BiH tokom agresije 1992-1995., i svim drugim zadacima postavljenim pred policiju do danas.

 

Naime, moderna historija ne poznaje da je bilo koja policija u društvenoj zajednici odigrala tako značajnu ulogu u odbrani i stvaranju države kao što su to uradile policijske snage u gradu Sarajevu i državi Bosni i Hercegovini. Prije dvadeset i jednu godinu, kada su policajci grada Sarajeva kao prva organizovana odbrambena formacija na obroncima planina oko grada, izuzetno slabo opremljeni,  uveliko sprečavali ulazak u grad agresorskih jedinica sastavljenih od pripadnika neočetničkih pokreta i jedinica JNA, u gradu zasutom granatama, na dan 18. maj 1992. godine izvršeno je postrojavanje pripadnika policije u općini Stari Grad Sarajevo, a nedugo potom i u drugim gradskim općinama.

 

Puni hrabrosti i ljubavi prema gradu Sarajevu i Bosni i Hercegovini, sarajevski policajci, spremni na beskompromisnu odbranu grada, svojih sugrađana i njihove imovine, stajali su jedan uz drugog bespogovorno služeći miru, pravdi i pravičnosti.

 

Osnovni pravci djelovanja policijskih snaga grada Sarajeva su se kretali u tri pravca, i to:            

 

-                        pružanje prvog organizovanog oružanog otpora agresorskim jedinicama,

-                        sprečavanje različitih oblika kriminala i održavanje javnog reda i mira u gradu, te

-                        održavanje ideje multietičnosti i multinacionalnosti u gradu kroz aktivnu zaštitu zajedničkih kulturnih institucija i vjerskih objekata svih konfesija.

 

Ne treba zaboraviti činjenicu da su zbog velikog broja pripadnika koji su, iz samo njima poznatih razloga, na početku agresije napustili policijske snage grada Sarajeva, uporedo regrutovani građani koji do tada nisu imali posebnog dodira niti sa policijskim, niti sa odbrambenim zadacima, te je posebno značajno bilo paralelno pokrenuti aktivnosti za njihovu obuku za profesioalno djelovanje, u ratnim uvjetima. Kao takve, policijske snage su od strane Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine priznate kao sastavna komponenta Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.

 

Nije poznat broj lokacija, kao i bitaka u kojima su pripadnici policije Grada Sarajeva učestvovali u odbrani, ali je itekako poznato da je 250 policajaca dalo svoj život za tu ideju samostalne, jedinstvene i multietnične Bosne i Hercegovine i njenog glavnog grada. Također, ono na što svi možemo biti ponosni jeste to da niti jedan sakralni objekat u Sarajevu nije doživio ozbiljnija oštećenja osim oštećenja koji su plod granatiranja grada sa agesorskih položaja.

 

Kako su policajci u opkoljenom Sarajevu radili svoj posao dokaz je i činjenica da su brojni policijski službenici pred Međunarodnim tribunalom  u Hagu svjedočili o svojim uviđajima na svim mjestima gdje su snajoperskim hicima ili granatama ranjavani i ubijani građani Sarajeva – dva agresorska najviša oficira, zahvaljujući i tim svjedočenjima, osuđeni su na dugogodišnje kazne za opsadu i ubijanje Sarajlija.

 

Po okončanju borbenih dejstava, nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, policija grada Sarajeva, shodno evropskim iskustvima i kroz tijesnu instruktivnu saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama, transformiše se iz CSB Sarajevo u Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo sa jedinstvenim zadatcima koji predstavljaju klasične policijske poslove. Iako turbulentan, taj proces nije uticao na časno i odgovorno obavljanje osnovnih policijskih poslova, pa je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo s vremenom izraslo u elitnu policijsku organizaciju u Bosni i Hercegovini, dok su pojedine organizacione jedinice, kao što su Specijalna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, redovito bilježile uspjehe na brojnim međunarodnim takmičenjima policijskih snaga u Evropi i svijetu.

 

Grad Sarajevo, danas sa blizu 600.000 stanovnika, dnevnom migracijom između 120.000 i 150.000 osoba, sa 120.000 registrovanih automobila, velikim brojem ambasada, konzulata, sjedišta međunarodnih organizacija, državnih i entitetskih institucija, te sa svakodnevnim značajnijim političkim, društvenim, kulturnim ili sportskim manifestacijama, može sa ponosom istaći da je jedan od tri najsigurnija glavna evropska grada. Rezultat je to i nesebičnog angažmana i predanog rada, a ponekada i žrtvovanja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

 

Ovdje treba istaći i činjenicu koja nije samo puki statistički podatak, a to je da je oko 50 posto od ukupno otkrivenih i zaplinjenih narkotičkih sredstava u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine upravo zaplijenjen od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Također, nesumnjivo je značajno i da je procenat otkrivenosti krivičnih djela, a naročito onih najtežih, uprkos svih teškoća zbog složenog ustavnog i teritorijalnog uređenja države, veoma visok i značajno iznad prosjeka glavnih evropskih gradova.

 

U održavanju tog stepena sigurnosti, pripadnici Ministarstva uutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nesebično daju i svoje zdravlje, pa čak i svoje živote. Nažalost, takav primjer smo imali nedavno kada je sirepo ubijen policijski službenik na radnom zadatku Muhidin Pivodić.

 

Sve navedeno predstavlja samo mali dio razloga zbog kojih smatramo da cijenjeni Odbor treba Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo dodijeli kolektivnu Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva za 2013. godinu. 

Smatramo da bi dodjela Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ne samo  značila valorizaciju uloge i značaja policijskih snaga tokom opsade Grada i u izgradnji savremene države i društva danas, nego bi predstavljala nesumnjiv pokretački motiv u budućnosti za sve policajce Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

 

 

 

 

 

  SINDIKAT POLICIJE

 KANTONA SARAJEVO

 

 

 

 

 

 

18.01.2013.

 

 

 

Description: Description: Picture 001.jpg

 

Video možete pogledati OVDJE

 

Slike možete pogledati OVDJE

 

 

 

29.12.2012.

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Description: Description: ZNACKA STATUT

SINDIKAT POLICIJE

KANTONA SARAJEVO

 

Adresa

 

Tel.-Fax

Mobitel

 

E-mail SPKS:

WEB:

Žiro-račun
UniCredit Bank

I. D.

:Labenevolencije broj 16

 71000 Sarajevo, BiH

 

(00387) 061/ 192-041

             061/ 107-418

: sindikatpolicijeks@gmail.com

: http://www.sindikatpolicijeks.co.ba/

: 3389002206056557

: 4200318910000

 

 

Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo, povodom iskazanog nezadovoljstva jednog broja članova, naročito iz kategorije državnih službenika i namještenika, uposlenika Ministarstva, u pogledu raspodjele određenih planiranih a neutrošenih materijalnih sredstava u Budžetu za 2012.godinu, u cilju objektivnog informisanja članstva daje sljedeće:

 

SAOPĆENJE ZA ČLANOVE SINDIKATA POLICIJE KANTONA SARAJEVO

 

 

Sindikat policije Kantona Sarajevo je u saradnji sa resornim ministrom i policijskim komesarom, u proteklom periodu održao niz tematskih radnih sastanaka sa ciljem poboljšanja radno pravnog i ekonomsko socijalnog statusa svih kategorija uposlenika Ministarstva. Tom prilikom, iskazan je visok stepen socijalne osjetljivosti, te moralne odgovornosti za status uposlenika Ministarstva, i nepodjeljen, zajednički stav svih aktera ovih razgovora da se poduzmu intezivne aktivnosti na nužnom poboljšanju istog.

Na žalost, ono sa čime smo se svi u Ministarstvu suočili, jeste bila nužna, blago rečeno, rehabilitacija međuljudskih odnosa te korekcija pojedinih postupaka kada je u pitanju utrošak budžetskih sredstava, ostavljeno kao recidiv ranijeg ministra.

 

Nesporna je činjenica da je aktualni ministar unutrašnjih poslova, iako se ne radi o temeljnom pravu iz radnog odnosa, pa samim tim niti njegovoj zakonskoj i drugoj obavezi, pristupio raspodjeli određenih materijalnih sredstava, sa namjerom isplate jednake visine istih svim uposlenicima Ministarstva, svakako uvažavajući normativne mogućnosti ali i zakonska ograničenja koja su se u takvom postupku mogla pojaviti.

 

Na žalost, ovaj, socijalan i visoko moralan, dobronamjeran čin ministra, kod pojedinaca je izazvao nezadovoljstvo i pored namjere da se ista visina naknade u što skorijem narednom periodu isplati i onim kategorijama uposlenika za koje to, zbog postojanja formalno pravnih prepreka, nije učinjeno u mjesecu decembru tekuće godine.

 

Podsjećanja radi, približan iznos (700.000.- KM) u prošlom sazivu Vlade je po nalogu tadašnjeg ministra „velikodušno“ prebačen drugim budžetskim korisnicima bez pomisli da se uposlenicima Ministarstva dodjele bilo kakva sredstva. 

 

Imajući u vidu naprijed navedeno, adresiranje postojećih formalno pravnih prepreka kod isplate sredstava, Sindikatu policije Kantona Sarajevo je potpuno neosnovano, sa namjerom nedovoljno informisanih pojedinaca, da naruše teško stečeni ugled Sindikata kako među članstvom tako i u društvenoj zajednici.

Svakako, Sindikat policije Kantona Sarajevo će bez obzira na sve „unutrašnje i spoljne“ pritiske kojima je svakodnevno izložen nastaviti biti istrajan zaštitnik prava iz radnog odnosa svih kategorija uposlenika Ministarstva. 

 

Koristimo priliku, da uputimo sve članove Sindikata policije Kantona Sarajevo, da potrebne, pouzdane informacije, potražuju putem web stranice Sindikata, oglasnih ploča te sindikalnih povjerenika sindikalne organizacije kojoj pripadaju, a koje su, podsjećanja radi, samostalno birali.

 

 

Još jedanput pozivamo sve članove na sindikalnu solidarnost koja je uvijek krasila pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

                                               

DOSTAVITI:  

                              

*oglasna ploča                               

*sindikalnim povjerenicima.                     

 

                                                                                                     P R E D S J E D N I K

   Nedžib Đozo

 

 

 

17.12.2012.

 

·        NISMO HUNTA, NEPISMENI, KORUMPIRANI, NESPOSOBNI...
kako je to govorio nekadšnji, po zlu upamćeni bivši ministar Budimlić

 

 

 

Description: Description: INTERVJU ministar.jpg

 

Description: Description: INTERVJU ministar 1.jpg

 

 

 

04.12.2012.

 

 

NOVCA BILO ZA NAGRADE, ALI NE I LIJEČENJE

Budimlić odbio pomoći zlatnom ljiljanu

Pripadnik MUP-a obratio se za pomoć bivšem ministru za liječenje sina,

ali je finansiranje Policijade bilo prečeDescription: Description: http://www.oslobodjenje.ba/portal/images/articles/budimlic-odbio-pomoci-zlatnom-ljiljanu.jpg

Foto: D. TORCHE

Nebojša Drobac, policijski službenik MUP-a Kantona Sarajevo, zaposlen u Odjeljenju za kontradiverzionu zaštitu (KDZ), zatražio je od bivšeg ministra Muhameda Budimlića u julu ove godine pomoć za liječenje sina oboljelog od epilepsije. Ministar mu je 18. jula odgovorio rješenjem da će mu izaći ususret za obezbjeđenje novčanih sredstava. Pare nikad nije dobio.

- U martu prošle godine mi je umrla žena i tada mi se sin razbolio. Nisam ni znao, ali su mi kolege rekle da imam pravo tražiti pomoć u visini dvije prosječne plate u FBiH. Tri mjeseca sam čekao da dobijem ljekarsko odobrenje na osnovu kojeg bi mi se sredstva isplatila, te mišljenje nadležne komisije, kazao nam je Drobac.

         Drobac ne bi reagovao da u Oslobođenju nije ugledao rješenja koja je bivši ministar MUP-a KS-a 14. novembra potpisao, a kojima je želio osiromašiti kantonalnu kasu, nagrađujući po ko zna koji put sebi odane kadrove.

         - Sve je to odobrio nakon mog zahtjeva. Da nije bilo dodjeljivanja novca nikome, ja se ne bih žalio, kazao nam je Drobac.

         Podsjećamo, prvo od pet rješenja koje je Muhamed Budimlić potpisao 14. novembra odnosilo se na članove radne grupe zadužene za realizaciju turnira u okviru Dana policije, kojeg je bojkotovala većina pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Budimlić je predsjedavajuće komisija, među kojima je i ona formirana za učešće na Kid's festu, nagrađivao sa po 700, a osam članova svake komisije trebalo je dobiti po 400 maraka, da novi ministar Nermin Pećanac nije zatražio obustavu isplate po navedenim rješenjima.


         Drobac je inače bivši specijalac, dobitnik priznanja Zlatni ljiljan, te jedan od učesnika uspješne akcije spašavanja kidnapovanog dječaka Maka Varešanovića.

Kao takav nije se našao na spisku nagrađenih Budimlićevih Dana policije, kao ni većina policajaca koja su svojim zalaganjem tu nagradu zaslužila.

Budimlićev izgovor Nebojši bio je da na spisku moraju biti zastupljeni pripadnici MUP-a svih nacionalnosti?!

 

 

 

01.12.2012.

 

 

 

Description: Description: http://static.klix.ba/media/images/vijesti/121129135.3_mn.jpg

 

PRESS

29.11.2012. godine

 

 

"Ono sa čime se posebno nosi glavni grad BiH i policijska agencija jesu teške krađe i napadi na građane Kantona Sarajevo“, rekao je Ćosić i dodao da su akcije Kamen i Kum dale dobre rezultate, te najavio akciju širih razmjera koja će imati internacionalni karakter.

 
          Ćosić je posebno stavio akcent na maloljetničko prijestupništvo, što je vrlo osjetljiva oblast, a istakao je i da je primjetan veliki broj prosjačenja kao i organizatora prosjačenja, onih koji navode na prosjačenje, "i pored akcije koju smo proveli, drugi subjekti koji su trebali participirati u sprečavanju prosjačenja na području KS-a su zakazali“. 
          Rekao je da će uz dobru saradnju s ministrom Pećancem, uložiti sve napore i menadžerske i organizacijske da bi institucije MUP-a i Uprave policije dali značajan primat u KS-u.


          „Drago mi je da smo došli u ovakvu situaciju da se naš razgovor s ministrom vodi u prostoriji MUP-a, a ne na ulici", rekao je Nedžib Đozo, predsjednik Sinidikata policije KS-a.

 
           Naglasio je da će nastaviti s onim što je uloga Sindikata policije, a to je radnopravni status, bolja socijalna zaštita na radu i sve ono što je bitno za članove. 
          "Vratili smo se za pregovarački sto i ministar MUP-a ima punu podršku Sindikata", naglasio je Đozo uz nadu da će ovaj tim uspjeti da riješi probleme koji su nastali u proteklom periodu.


           Pećanac je bio eksplicitan: "Mi smo najodgovorniji ljudi u ime MUP-a , te ćemo se tako i dogovarati. Bez obriza na unutrašnju organizaciju, podvlačim, mi smo najodgovorniji ljudi za stanje sigurnosti u KS-u i prihvatamo tu odgovornost. Ono sve što je dosad bilo, više neće biti i odgovorno to kažem. Ova tri čovjeka će raditi u interesu građana KS-a, radit ćemo zajedno“, rekao je Pećanac.

 
          Prioritet je, kaže Pećanac, povećanje stepena sigurnosti na području KS-a te da je već vidljivo veće prisustvo policije na ulicama.

 
         "Naš jedini protivnik, svih nas u MUP-u jest obračun s kriminalom. Nismo zadovoljni dosadašnjim rezultatima, ali mi želimo i hoćemo bolje, jer imamo kapacitet i sposobnost da poboljšamo sigurnost u KS-u i to mi daje snagu i težinu onoga što govorim“, naglasio je.

 
Građanima Kantona Sarajeva je poručio da će učiniti sve da se poveća stepen sigurnosti, te da je Vlada KS-a već danas, na preporuku MUP-a donijela odluku da se raspiše konkurs o zapošljavanju 300 policajaca.

 
          "To je ono što nam daje garanciju da ovaj grad ne bude grad kriminalaca, sigurna kuća za kriminalce već da krenemo u obračun s nosiocima kriminala i tako ćemo povećati povjerenje građana prema policiji. Sve prepreke koje su dosad postojale su otklonjene“, kazao je Pećanac, a Upravi policije, svim policajcima poručio da menadžment stoji iza njih.

 
          Najavio je i obilazak svih općina i razgovor s načelnicima, vijećnicima općina i građanima, kao i to da će imati bolju saradnju s tužilaštvima.

 

 

 

 

24.10.2012.

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Description: Description: ZNACKA STATUT

SINDIKAT POLICIJE

KANTONA SARAJEVO

 

Adresa

 

Tel.-Fax

Mobitel

 

E-mail SPKS:

WEB:

Žiro-račun
UniCredit Bank

I. D.

:Labenevolencije broj 16

 71000 Sarajevo, BiH

 

(00387) 061/ 192-041

             061/ 107-418

: sindikatpolicijeks@gmail.com

: http://www.sindikatpolicijeks.co.ba/

: 3389002206056557

: 4200318910000

 

 

 

MALONOGOMETNI TURNIR

 

U organizaciji Sindikata policije Kantona Sarajevo dana 12.10.2012.godine na olimpijskoj planini Igman, održan Treći malonogometni turnir naših članova, a na kojem je učešće uzelo 12 ekipa te preko 300 stotine učesnika, policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

 

Ovaj već tradicionalni turnir predstavlja jedinstvenu priliku policijskim službenicima da nakon svakodnevnog obavljanja najodgovornijih poslova i zadataka na zaštiti ljudi i imovine u Kantonu Sarajevo, u relaksiranoj, takmičarskoj i krajnje opuštenoj atmosferi upoznaju jedni druge, obzirom da zbog konstantnog opstruiranja ministra da omogući korištenje kapaciteta objekta "Grkarica" nismo bili u prilici češće organizirati ovakva i slična druženja te provesti već odavno pripremljene antistres programe za policijske službenike.

 

Iako su sportski rezultati bili u drugom planu, ipak ističemo da je u veoma ozbiljnoj konkurenciji malonogometna ekipa III Policijske uprave, Novi Grad Sarajevo zauzela prvo mjesto, Jedinica za specijalističku podršku drugo, te Jedinica za saobraćaj treće mjesto.

Proglašeni su i najbolji igrač turnira, a to je Turudija Aziz koji je ujedno i najbolji strijelac turnira, dok je za najboljeg golmana proglašen policijski službenik Kovačević Miloš.

 

Također, pobjedniku kao i najboljim učesnicima turnira su dodijeljeni prigodni pehari, dok su zaslužnim organizacijama, medijima i pojedincima koji su tokom ove godine pratili ali i aktivno pomagali rad Sindikata policije Kantona Sarajevo dodjeljene prigodne zahvalnice.        

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                         P R E D S J E D N I K

                                                                                    Nedžib Đozo

 

Slike možete pogledati OVDJE

 

 

 

11.09.2012.

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Description: Description: ZNACKA STATUT

SINDIKAT POLICIJE

KANTONA SARAJEVO

 

Adresa

 

Tel.-Fax

Mobitel

 

E-mail SPKS:

WEB:

Žiro-račun
UniCredit Bank

I. D.

:Labenevolencije broj 16

 71000 Sarajevo, BiH

 

(00387) 061/ 192-041

             061/ 107-418

: sindikatpolicijeks@gmail.com

: http://www.sindikatpolicijeks.co.ba/

: 3389002206056557

: 4200318910000

 

Broj : SPKS-428/12

Datum : 11.09.2012.godine

 

Sindikat policije Kantona Sarajevo, povodom teksta u listu „Dnevni avaz“ od 10.09.2012.godine pod naslovljen kao „Poziv OHR-u da reaguje“, a u kojem se u veoma negativnom kontekstu od strane političke partije SDP BiH pokušava politički etiketirati Sindikat policije Kantona Sarajevo, u cilju objektivnog informisanja javnosti dostavlja sljedeće:

 

 R E A G I R A NJ E

sa molbom da mediji isto prenesu u cjelosti

 

Sindikat policije Kantona Sarajevo koji uživa punu i nepodjeljenu podršku preko 1600 članova, većinom policijskih službenika, po svom statutarnom određenju ali i po samom sinonimu za sindikalni pokret nikada nije bio niti će ikada biti sindikat bilo koje političke ideje, pokreta ili partije, nego samo i isključivo zaštitnik prava iz radnog odnosa svojih članova.

Cinično, moralno i intelektualno uvrijedljivo djeluje poziv SDP BiH OHR-u da reaguje uprkos činjenici da je samo prije par dana SDP-ov dvojac premijer Musić – ministar Budimlić, potpuno zloupotrebljavajući svoje pozicije izabranih zvaničnika, krajnje uvrijedljivo politizirao Ured visokog predstavnika u BiH i osoblje istog, a nakon što je isti Ured prepoznao i jasno osudio očigledni pokušaj politizacije policije u Kantonu Sarajevo od strane imenovanih.

Nije nam poznato da li je rukovodstvo navedene političke partije ikad, u poliesterskim odijelima, kineskim dijelovima odjeće te obući nepoznatog porijekla ali i te kako lošeg kvaliteta, za 777 KM ličnog dohotka svakodnevno rizikovalo živote i zdravlje u interesu građana Kantona Sarajevo kao što to čine policijski službenici u Kantonu Sarajevo, ali nam je i te kako poznato da ista ta „demokratska“ partija nakon predizborne „prašine u oči Sindikatima“ u vidu Protokola o saradnji i nizu sada već i zaboravljenih Sporazuma, ništa nije učinila za poboljšanje radno pravnog i ekonomsko socijalnog statusa policije Kantona Sarajevo, ali na žalost niti za građane ovog grada, Kantona i entiteta Federacija BiH.

 

Sindikat policije Kantona Sarajevo najoštrije osuđuje ovo protuzakonito i totalitarističko miješanje u rad i djelovanje sindikata, evidentni pokušaj gušenja duha i ideje sindikalnog pokreta, te poziva Ured visokog predstavnika u BiH ali i sve druge progresivne snage i institucije te pojedince, da daju svoj doprinos u sprečavanju pokušaja politizacije policije od strane SDP BiH, čime će spriječti da dostignuti standardi kada je u pitanju organiziranje i funkcioniranje policijskih snaga budu vraćeni desetljećima unazad.

 

   

                                                                                      PREDSJEDNIK UO SPKS

 

                                                                                                        Đozo Nedžib

 

 

 

 

10.09.2012.

 

 

TEKST IZ OSLOBOĐENJA

08.09.2012. | PIŠE: Safet HUREMOVIĆ

ZASJEDAO KOLEGIJ SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Vlada pada 19. septembra?

Stvoreni su uslovi da se napravi izjašnjenje o nepovjerenju Vladi, kaže Mehmedić • Jednoglasno protiv stavljanja na dnevni red nacrta zakona o unutrašnjim poslovima
Description: Description: http://www.oslobodjenje.ba/portal/images/articles/vlada-pada-19-septembra.jpg

Foto: D. TORCHE

Dogovoren datum sjednice

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo na jučerašnjoj sjednici dogovorio je za 19. septembar zasjedanje Skupštine KS-a. Na sjednici će se, prema riječima članova Kolegija, naći nekoliko vrućih tačaka, a među najzanimljivijim biće zaključak o izglasavanju nepovjerenja Vladi KS-a.

- Usvojen je dnevni red sa eventualnim dopunama koje mogu doći četiri dana prije samog održavanja Skupštine, tako da ćemo na sljedećoj sjednici imati nekoliko interesantnih tačaka. Vjerovatno će najinteresantnija biti prva tačka, a to je određivanje zaključka o izglasavanju nepovjerenja Vladi. Prije toga smo se dogovorili da održimo i hitni Kolegij na zahtjev Kluba SDU na kojem ćemo pozvati sve one koji su involvirani u komunalnu privredu i gdje ćemo pokušati riješiti neke probleme i eventualno spriječiti najavljena poskupljenja. Ta sjednica Kolegija bi se trebala održati sljedećeg četvrtka, istakao je Elmedin Konaković, predsjednik Kluba zastupnika SDA u SKS-u.Besim Mehmedić, predsjednik Kluba SBiH u kantonalnoj Skupštini, naglasio je kako će zastupnici odrediti datum kada će se glasati o nepovjerenju Vladi.- Na sjednici 19. septembra će se glasati o nepovjerenju Vladi. To je po Poslovniku. Skupština donosi zaključak po Poslovniku u trajanju od 30 dana, što znači da je to moguće i u roku od pet minuta po donošenju zaključka. To sve određuju zastupnici. Stvoreni su uslovi da se napravi izjašnjenje o nepovjerenju Vladi već na toj sjednici, kazao je Mehmedić.Na Kolegiju je raspravljano o još nekoliko važnih tačaka, među kojima su i izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju.

- Taj prijedlog se neće naći na sljedećoj sjednici Skupštine, jer je vraćen zbog proceduralnih razloga. Proceduralno je stajalo u pozivu da je to prijedlog, a on se mora donositi u dvije faze. Odlučeno je da se vrati Vladi na izjašnjenje i da se to proceduralno doradi. Također, raspravljali smo i o nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima. I predstavnici SDP-a su pristali govoriti o tome da bi ovakav nacrt bio mrlja svih nas u Kantonu. Nama u opoziciji bi odgovaralo da raspravljamo o tome, ali mi smo se izdigli iznad toga i kazali da ne želimo ubirati političke poene te vrste jer je nerazumno da se ponovo uvodi nacrt o policiji, pojasnio je Mehmedić.

 

 

31.08.2012.

 

·         SAOPŠTENJE

 

Description: Description: Saopstenje SDP

28.08.2012.

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Description: Description: ZNACKA STATUT

SINDIKAT POLICIJE

KANTONA SARAJEVO

 

Adresa

 

Tel.-Fax

Mobitel

 

E-mail SPKS:

WEB:

Žiro-račun
UniCredit Bank

I. D.

:Labenevolencije broj 16

 71000 Sarajevo, BiH

 

(00387) 061/ 192-041

             061/ 107-418

: sindikatpolicijeks@gmail.com

: http://www.sindikatpolicijeks.co.ba/

: 3389002206056557

: 4200318910000

 

Broj : SPKS-421/12

Datum : 28.08.2012.godine

 

 

Povodom poslednjeg medijskog istupa ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u kojem isti na krajnje nekorektan i zlonamjeran način pokušava u zabludu dovesti javnost ali i članstvo Sindikata, Upravni odbor daje sljedeće:

 

S A O P Š T E NJ E

za članove Sindikata policije Kantona Sarajevo

 

Sindikat policije Kantona Sarajevo je od januara 2011.godine i početka mandata aktualnog ministra pokušao otvoriti ali i riješiti niz otvorenih krucijalnih pitanja iz oblasti radno pravnog statusa policijskih i državnih službenika i namještenika, među kojima su se kao primarna izdvojila pitanja: plaća i naknada garantiranih odredbama važećih zakona, opremeljenosti i obučenosti policijskih službenika te i dr.pitanja.

Umjesto konstruktivnih i zadovoljavajućih rješenja, „dobili“ smo prijedlog Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo kojim bi se postojeća primanja policijskih službenika umanjila do cca.10 % u svakom činu, nastavak nezakonite isplate naknade toplog obroka u visini 1 % umjesto kolektivnim ugovorom garantiranih 2 %, neisplaćivanje naknade po osnovu jubilarne nagrade te isplatu dijela novčanih pomoći teško oboljelim članovima tek nakon pritiska i protesta članova Sindikata.

Također, dobili smo odjeću i obuću krajnje sumnjive ne/kvalitete, a što je kulminiralo nedavnom podjelom cipela, čizmica te rukavica bez zakonom propisane deklaracije.

 

U pogledu postupka unapređenja u viši čin, obavještavamo Vas (iako Vam je nesumnjivo poznato) da isti postupak nije uređen odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo kao primarno organizacijskim propisom koji se protivno zakonu i kolektivnom ugovoru, bez mišljenja i znanja Sindikata pokušava usvojiti, nego odredbama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

Bilo kakav prijedlog izmjena ili dopuna Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (čiju bismo kvalitativnu izmjenu istinski pozdravili) nikada nije bio zvanična „tema“ za razmatranje od strane ministra, iako je on jedini zakonski predlagać izmjena ili donošenja novog Zakona o policijskim službenicima, pa se samim tim izvodi zaključak o evidentno produženoj namjeri ministra da iznošenjem ovakvih neistina naruši odnose u Ministarstvu te i dalje podriva postojeće povjerenje članstva u Sindikat.

Sindikat policije Kantona Sarajevo će bez obzira na učestale, intezivne i najgrublje pritiske, nastaviti da istrajava u zaštiti prava iz radnog odnosa svojih članova, te Vas ovom prilikom pozivamo na nepodjeljeno jedinstvo i solidarnost koja je uvijek krasila uposlenike Ministarstva. 

                                               

DOSTAVITI:                                 

*oglasna ploča                               

*sindikalnim povjerenicima.                      

 

 

 PREDSJEDNIK

 

   Đozo Nedžib

 

 

 

27.08.2012.

 

Ova vlada je naopaka

 

Po njihovom odlasku, sad više nije važno da li će on biti za mjesec ili dvije godine, tražit ćemo od Skupštine da se promijeni odluka i da datum policije ne bude 29. avgust, ističe Đozo
 

Foto: Š. Sultanović

 

Diktirati nešto po svom mišljenju, a nemati strategiju razvoja nije pravi način. Ignorisati komesara na način da ne želi sa njim komunicirati je nemoguće shvatiti, kaže, izmeđuostalog, Nedžib Đozo u Intervjuu za Oslobođenje.

 

• Predstavnici Sindikata i ministar unutrašnjih poslova Muhamed Budimlić nemaju nikakvu saradnju, zašto?


- Kada je Budimlić dolazio na čelo Ministarstva, nadali smo se da će biti puno bolje. Došao je mlad čovjek, fakultetski obrazovan, profesor na kriminalistici, ali ubrzo nakon njegovog dolaska shvatili smo da nema ništa od naše saradnje. Diktirati nešto po svom mišljenju, a nemati strategiju razvoja nije pravi način. Ignorisati komesara na način da ne želi sa njim komunicirati je nemoguće shvatiti. Sa komesarom ne želi razgovarati, a prihvata mišljenja svojih saradnika koji su u potpunosti nestručni. Već nakon mjesec sve se to urušilo. Sve što je radio, radio je naopako.


Kulin ban i policija• Kakva je sada situacija u MUP-u Kantona Sarajevo?


- MUP KS-a nikad nije bio u težoj i goroj situaciji nego danas. Dolaskom Budimlića započeli su teški dani za nas. Prvo je pokušao poljuljati međuljudske odnose, razdvojiti administraciju, koja je sastavni dio MUP-a, od policije. Administraciju je stavio iznad policije kao da je policija njihov servis, a, ustvari, trebalo bi biti suprotno. Sindikat je stava da ne pravimo razliku jer jedan krim-inspektor ili policajac ne može raditi bez čovjeka iz administracije. Mi tako živimo i radimo, ali dolaskom Budimlića to se sve poremetilo.


• Sindikat je imao bezbroj zamjerki na rad Budimlića, a u posljednje vrijeme aktuelni su nabavka opreme, naknade za regres, Dan policije...


- Šta god smo tražili od njega, molili, nikad nam nije izašao ususret. Ne postoji nijedan zahtjev na koji je pozitivno odgovorio. Dopise oko nabavke opreme nije uvažavao i nije htio da učestvujemo u procesu nabavke. Otkako je došao, blati policiju, proglašava nas nesposobnim, korumpiranim, da ne znamo raditi svoj posao, te da smo dobro plaćeni za posao onako kako ga radimo. Mi više ne možemo izdržati psihičke i fizičke napore kojima smo izloženi. Takvim radom povećan je broj odlazaka policajaca na bolovanje. U Sarajevu su svakodnevno neke manifestacije koje obezbjeđujemo. Sve to mi radimo. Ljudi su premoreni, ali to ministra koji je postavljen da se brine o ljudima ne interesuje.

• Za nekoliko dana bit će upriličen Dan policije. Sindikat baš nije  oduševljen datumom. Zašto?


- Mi smo odavno tražili da se odredi jedan dan za policajce. Tražio se pogodan termin i pokušavalo se distancirati od nekih stvari koje su se desile tokom rata. Predlagali smo da to bude 6. april, veliki i značajan datum za Kanton, a nakon toga i 18. maj, kada su postrojene policijske jedinice u Sarajevu. Na kraju, predložili smo 1. februar, kada je formiran MUP. Bježalo se od tih datuma i nije nam jasno zašto. Riječ je o danu policije, a ne MUP-a i ministra. Nas niko nije pitao za taj datum i određen je 29. avgust. Ministar se pozvao na Povelju Kulina bana. Taj datum treba poštovati, ali on ne može biti dan policije. Dan policije se treba vezati za dane koji su važni za odbranu BiH u proteklom ratu.

• S obzirom na nezadovoljstvo, može li se očekivati bojkot Dana policije?


- Policija je ozbiljna organizacija i ne možemo postupati i ne poštovati odluke Skupštine KS-a bez obzira na to što su to donijele dvije opcije. Taj dan za policiju ništa ne znači i to je Muhamedov dan. Šta je htio time da uradi, nama nije jasno. Možda da pokaže da je neko i nešto. Bilo bi dobro da idemo sa željom da se pojavimo, ali većina policajaca nije za taj dan i ne želi da ide. Ako se naredi, idemo, tako smo naučeni i moramo izvršavati naredbe.

• Može li Sindikat ipak nešto uraditi po pitanju Dana policije?


- Naravno. S obzirom na sve učestalije priče o smjeni aktuelnog sastava Vlade, po njihovom odlasku, sad više nije važno da li će on biti za mjesec ili dvije godine, tražit ćemo od Skupštine da se promijeni odluka i da datum policije ne bude 29. avgust.

• Znate li koliko će biti utrošeno sredstava za organizaciju Dana policije?


- Prema nekim izjavama iz medija, saznali smo da će se za taj dan potrošiti ogromna sredstva, odnosno oko tri miliona maraka. Ne znamo tačno koliko je to i nećemo da iznosimo stavove po principu rekla-kazala. Tražićemo informaciju koliko je to para. Ako se radi i o milion maraka, to su ogromna sredstva i mogla su se usmjeriti u druge svrhe.

 

Cijeni intervju iz Oslobođenja možete pogledati OVDJE

 

 

 

23.08.2012.

 

 

·         Nekima je do plaća

 

Guzonje u VIP-u, reprezentacija igra na veresiju

 

Salka Zlatka Lagumdžiju večeras nismo primijetili na tribinama, razlozi nedolaska su nam još uvijek nepoznati pa je njegov službeni pratitelj Nermin Nikšić mogao s više oduška pratiti utakmicu.

  

Muhamed Budimlić (Foto: Mario ILIČIĆ)

 

 

 

Košarkaška reprezentacija BiH večeras je u Skenderiji izgubila meč trećeg kola kvalifikacija za Eurobasket u Sloveniji naredne godine.

Tim selektora Petrovića imao je odličnu podršku sa tribina, a da se u dvorani Mirza Delibašić nešto događa osjetili su i ovdašnji "političari" koji su pohrlili napuniti VIP odjel na tribinama.

Uredno su prije i poslije utakmice paradirali pred srušenom Skenderijom dopraćeni i ispraćeni policijskom pratnjom, blokiranim ulicama i raskrsnicama.

Salka Zlatka Lagumdžiju večeras nismo primijetili na tribinama, razlozi nedolaska su nam još uvijek nepoznati pa je njegov službeni pratitelj Nermin Nikšić mogao s više oduška pratiti utakmicu.

Da imaju imalo obraza, a znamo svi da ga nemaju, večeras "politička elita" ne bi bila u Skenderiji. Jer nisu ama baš ničim pomogli da ovaj tim uopće počne kvalifikacije.

Reprezentacija BIH sutra ujutro preko Beča leti za Rumuniju. Odlazak je bio upitan sve do posljednjih sati pred put jer nije bilo novaca za avionske karte. KS BiH, odnosno sekretar Harun Mahmutović, posudili su novac za put. Kada će ga vratiti, ne zna se...

No zna se da će dobro raspoloženi ministar Muhamed Budimlić za nekoliko dana potrošiti tri miliona maraka za Policijadu.

Da su Harunu Mahmutoviću tri miliona maraka, reprezentacija BiH bi igrala na Olimpijadi. Ovako, ostaje nam Budimlićeva skupa seoska terevenka. (Nedim Hasić)

 

 

 

17.08.2012

 

·         Ministrovo rasipništvo u teškoj ekonomskoj krizi

 

 

 

Description: Description: 21DA20A7

 

 

08.06.2012.

 

·         Čudna konstatacija ministra Budimlića

 

Audio zapis možete poslušati OVDJE

05.06.2012.

 

·        DALI SU ŽIVOTE ZA SVOJU DOMOVINU

 

DRUGI BEZ NAS ODREĐUJU NAŠ DAN

 

Description: Description: P6040004.JPG

 

Description: Description: P6040002.JPG

 

·       Odredili su dan policije 29. avgust

 

Prijevod povelje na standardni bosanski jezik

 

Povelja Kulina bana od 29. avgusta 1189, mlađi prepis

 

U ime oca i sina i svetog duha.

 

Ja, ban bosanski Kulin, obećavam Tebi kneže Krvašu i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka. I pravicu držati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem živ.

Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući, gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da svojom voljom kao poklon. Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu, davat ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli.

 

Neka mi Bog pomogne i svo Sveto Evanđelje.

 

Ja Radoje banov pisar pisah ovu knjigu banove povelje od rođenja Kristova tisuću i sto i osamdeset i devet ljeta, mjeseca augusta i dvadeset i deveti dan, (na dan) odrubljenja glave Ivana Krstitelja.

 

 

Tekst o Kulinu banu i policije možete pročitati OVDJE

 

 

 

29.05.2012.

 

·        N E Z A P A M Ć E N O
NEZAMISLIVO PARTIJSKO UPLITANJE U RAD SINDIKATA

 

 

priopćenje KO SDP BIH

Mobing nad sarajevskim specijalcima

"Nezadovoljni rezultatima ankete za smjenu ministra Muhameda Budimlića unutar jedinica za specijalističku podršku MUP-a KS, komesar Vahid Ćosić i njegovi partneri su krenuli u akciju pod kodnim imenom „strike back ili kako uzvratiti udarac“ prema onima koji su odbili potpisati sramotnu peticiju čiji je uzrok ministrov pokušaj da se radi transparentno i unutar zakonskih okvira", poručuju iz Kantonalnog odbora SDP BiH Sarajevo.

 

"Zadiranje u višegodišnje „talove“ unutar struktura oko komesara i njegove klike je kao posljedicu (između ostalog) imalo i formiranje komisije koja će, zamislite, raditi ponovne testove sposobnosti policajaca u jedinica za specijalističku podršku MUP-a KS.

 

Vahid Čosić i njegovi partneri pripremaju revanš onima koji su po njima iskazali neposlušnost i kao što možemo vidjeti, krenuli su od onih koji su prvi uvidjeli kakva se farsa krije iza peticije i organizovanog puča protiv ministra unutar dijela struktura MUP-a KS. Vrhunac svega je sastav komisije koja će raditi provjeru/mobing na način da ih maltretira ponovnim testiranjima o fizičkoj spremi bez ikakvog uzimanja u obzir raspored rada i obaveza specijalne policije!? Iako su specijalci, kao što svi znamo, na svojim radnim mjestima svakodnevno izloženi pritiscima, kao i svi policijski službenici koji nisu pod zaštitom komesara & Co koja očito gubi tlo pod nogama i ima sve manju podršku unutar MUP-a KS!!

 

Na čelu komisije su Nedžib Đozo, već sveprisutni predsjednik sindikata policije i Fatmir Hajdarević, šef ureda policijskog komesara. Kakva slučajnost!!

 

KO SDP BiH Sarajevo se oštro protivi ovakvim postupcima navedenih koji uporno pokušavaju zadržati status quo i eliminirati svaki pokušaj da se konačno u uredu komesara MUP-u KS počne raditi transparentno, zakonito i operativno što, sigurni smo, velika većina policijskih službenika željno iščekuje sa nestrpljenjem. Ovakav udar na elitne jedinice MUP-a KS je direktan udar na sigurnost građana Sarajeva i Kantona Sarajevo, što se već svakako očituje kroz opstrukcije uspostavljanja jačeg MUP-a i konstantnih instrukcija i ucjenjivanjem policijskih službenika da ne rade svoj posao kako bi prikazali ministra Budimlića i SDP BiH kao uzrok nesigurnosti unutar Kantona Sarajevo", stoji u saopćenju ove stranke.

 

 

 

·        Saopćenje Sindikata

 

Broj : SPKS-292/12

Datum : 28.05.2012.godine

 

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Poštovani mediji,

 

 

U cilju objektivnog informisanja javnosti, a povodom poslednjeg saopćenja za javnost političke partije „SDP BiH“ kojim isti na direktan način pokušavaju kompromitirati aktiviste Sindikata policije Kantona Sarajevo, molimo Vas da saopćenje niže navedene sadržine objavite u cjelosti:

 

Sindikat policije Kantona Sarajevo najoštrije osuđuje poslednje saopćenje za javnost političke partije SDP BiH koja se na direktan način miješa u uspostavljanje i funkcionisanje sindikata. Nije poznato u novijoj istoriji da jedna politička partija najprizemnijim konstrukcijama pokušava prikriti svu nesposobnost svoje politike i ministara koji niti na bilo koji način nisu u stanju poboljšati radno pravni i ekonomsko socijalni status policijskih snaga, kako onih u Kantonu Sarajevo, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini, o čemu svjedoči činjenica da je tokom njihovog mandata skoro svaka policijska agencija stupila u neku vrstu protesta. Evidentno da su čelnici SDP BiH u Sindikatu policije Kantona Sarajevo prepoznali prepreku za ostvarivanje svojih klasično totalitarističkih ciljeva kada su policajci Kantona Sarajevo u pitanju, a to su: ogoli ih, izgladni, obeshrabri i demotiviši, a potom mrvicama koje im daješ upravljaj njima.

 

Sindikat policije Kantona Sarajevo je uvijek bio i uvijek će biti zaštitnik prava svih uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, bez obzira na ovakve pritiske koji će u narednom periodu nesumnjivo biti sve učestaliji i beskrupolozniji.

 

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K

                                                                                             Nedžib Đozo

 

 

26.04.2012.

 

·         Odgovor Premijera KS Fikreta Musića Sindikatu

 

 

Description: Description: odgovor.jpg

 

 

 

24.04.2012.

 

·         Poziv ministra na sastanak sa predstavnicima Sindikata

 

 

 

Poziv ministra možete pogledati  OVDJE

 

 

 

Odgovor Sindikata

 

 

Broj : SPKS-219/12

Datum : 23.04.2012.godine

 

 

      MUP Kantona Sarajevo

             -n/r ministra –

 

 

VEZA: Vaš dopis broj 01-514 od 18.04.2012.godine, -

 

Vašim dopisom broj i datum veze, na dan 24.04.2012. godine,  pored vaših saradnika,  pozvali ste na „sastanak sa predstavnicima Sindikata policije Kantona Sarajevo“ između ostalih i sve članove Upravnog odbora Sindikata policije Kantona Sarajevo kao i sindikalne organizacije od 01. do 09. – sve povjerenike?

 

S tim u vezi ukazujem vam da je odredbama člana 10 a. stav 1. tačka 1. Zakona o radu („Službene novine F BiH“, broj 43/99, 32/00 i 29/03) predviđeno da je poslodavcima ili udruženjima poslodavaca koji djeluju u svoje sopstveno ime ili putem nekog drugog lica, člana ili zastupnika zabranjeno miješanje u uspostavljanje, funkcioniranje ili upravljanje sindikatom, jer na istom stanovištu stoje sve međunarodne konvencije i povelje.

Odredbama Poglavlja VII. Predstavljanje i zastupanje sindikata, član 30. stav 1. Statuta Udruženja Sindikat policije Kantona Sarajevo (ovjerenog od strane nadležnog ministarstva pravde broj: 03-05.05-19414/07 od 14.08.2007.godine), predstavljanje i zastupanje Sindikata obavlja predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora, (a ne ministar MUP-a Muhamed Budimlić), dok je u članu 3. kao sjedište udruženja navedena ul. La Benevolencije broj 16.

Pravila službene korespodencije nalažu da prilikom sačinjavanja ovakvih ili sličnih dopisa isti naslovite na osobu ovlaštenu za predstavljanje organa, ustanove, javnog ili privatnog preduzeća ili pak udruženja građana, ali ni u kom slučaju da metodom „poželjnosti“  pokušate na ovaj način izvršiti odabir poželjnih sugovorača.

Također, potpuno je neprihvatljivo da članove Upravnog odbora i sindikalne povjerenike Sindikata policije Kantona Sarajevo, pozivate na sastanak sa Sindikatom policije Kantona Sarajevo, čime se stavljate u ulogu rukovodica u Sindikatu ili pak koordinatora između sindikalnih aktivista.

Ovakvim načinom ophođenja pored toga što pokušavate dezavuisati legalne i legitimne predstavnike Sindikata, nesporno je i da ste se kao predstavnik poslodavca direktno umiješali u funkcioniranje i upravljanje Sindikatom policije Kantona Sarajevo suprotno odredbama člana 10 a. Zakona o radu, ali i pokušali izvršiti pritisak na naslovljene u vašem dopisu.

Želimo vjerovati da je ovo samo još jedan lapsus calami, te da ćete u dobroj namjeri i u što kraćem roku korigovati vaš poziv, kako bismo isti razmatrali na sjednici Upravnog odbora Sindikata policije Kantona Sarajevo te se blagovremeno odredili po istom.

 

                                                                  P R E D S J E D N I K

                                                                                             Nedžib Đozo  

 

 

20.04.2012.

 

·               Ministar Budimlić pravi ambijent za Ministarstvo unutrašnjih problema

 

 

Povodom skandaloznog ponašanja Ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Muhameda Budimlića, Kantonalna organizacija SDU BiH Sarajevo daje sljedeće saopštenje za javnost:

Ministar Budimlić svojim ponašanjem od Ministarstva unutrašnjih poslova pravi Ministarstvo unutrašnjih problema. Njegovo ponašanje u kojem ignoriše sve ingerencije policijskog komesara temeljno ugrožava sistem sigurnosti u Kantonu Sarajevo.

Ovako ponašanje ne dolikuje funkciji koju obnaša ministar Budimlić, posebno sa aspekta vrlo ozbiljne djelatnosti koju Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo obnaša. Svakodnevni pritisci ministra Budimlića na policijskog komesara i nedolične i uvredljive izjave ministra o radu policije mogu dovesti do bitnog ugrožavanja sigurnosne situacije u Sarajevu, koja je ionako rovita. Ne rad resornih ministara Vlade Kantona Sarajevo koji bi trebao da bude u funkciji preventive i uspostavljanja boljeg stepena sigurnosti, dodatni su probelm funkcionisanja ukupnog sistema sigurnosti u Kantonu Sarajevo. Sa druge strane Budimlić je svoju nekulturu i bahatost pokazao i prema članovima Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo  kada nije htio da prisustvuje vanrednoj sjednici tog organa tako da je i na taj način minimizirao ulogu i značaj Premijera Kantona Sarajevo. Očigledno je da ni premijer Musić nije kompetentan da rukovodi ministrima u njegovom kabinetu.

U svrhu smirivanja stanja i stabilnosti ukupne sigurnosne situacije u Kantonu Sarajevo, Platformaši u Vladi Kantona Sarajevo trebju u okviru svoje koalicije da rješe ovaj problem i da imenuju novog ministra unutrašnjih poslova. Bilo kako bilo, najavljeni štrajk djelatnika MUP-a, policajci su uslovili ostavkom ministra Budimlića i popravljanjem stanja posebno u sektoru uniformisane policije.

Stoga KO SDU BiH Sarajevo traži hitnu intervenciju Vlade Kantona Sarajevo, ostavku ministra Budimlića i tematsku sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo po pitanju sigurnosti. 

A kao prvi korak ka prevazilaženju ovog problema Vlada Kantona Sarajevo treba da prihvati sve zahtjeve Sindikata policije koji su u skladu sa Zakonom i u cilju poboljšanja sigurnosne situacije.

 

 

17.04.2012.

 

 

·         Rezultati ankete i prilozi medija o aktuelnim dešavanjima

 

 

Izvještaj o rezultatima ankete za članove Sindikata policije Kantona Sarajevo možete pogledati OVDJE

 

Mnogobrojni mediji su pratili dešavanja vezana za Sindikat, a na linkovima ispod možete pogledati neke od njih:

 

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/22144/vise-od-hiljadu-policajaca-u-ks-trazi-smjenu-kantonalnog-ministra-unutrasnjih-poslova

 

http://www.klix.ba/vijesti/bih/vise-od-1-000-policajaca-trazi-smjenu-ministra-budimlica/120416060

 

http://www.tv1.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/dogadjaji/5110-policija-trazi-smjenu-budimlica.html

 

http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/sarajevo/budimlicu-deset-dana-da-ispuni-zahtjeve

 

http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/sarajevo/90603-sindikat-policije-ks-budimlicu-deset-dana-da-ispuni-zahtjeve.html

 

 

 

13.04.2012.

 

Preko hiljadu policajaca u Kantonu Sarajevo spremno je izaći na proteste, a gotovo hiljadu traži smjenu ministra unutrašnjih poslova, ukoliko zahtjevi sindikata policije Kantona Sarajevo ne budu ispunjeni.

Rezultat je ovo dvodnevne peticije. S druge strane, ministar je s tridesetak poslušnika održao sastanak, zatvoren za medije.

 

http://www.tv1.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/5052-skupljeno-vise-od-hiljadu-potpisa-za-smjenu-budimlica.html 


 

12.04.2012.

 

 

·         BEZ KOMENTARA!!!

 

 

Prilog Dnevnik TV1

 

http://www.youtube.com/watch?v=yoAO9rxzqVE

 

http://www.youtube.com/watch?v=IMsDWIbUdpY

 

Dnevnik Federalne TV

 

Pogledati prilog od 18:57 minute

 

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/21433/dnevnik-2-11042012

 

 

27.03.2012.

 

 

·                   Pisma CESP-a premijeru KS Fikretu Musiću i ministru MUP-a KS Muhamedu Budimliću

 

Conseil Européen des Syndicats de Police

 

Organisation Internationale Non Gouvernementale au Conseil de l’Europe

 

 

Description: Description: LogoCesp3

     

 

               

 

 

 

 SEC.GEN.n°67/2012                                                       Lyon, 23rd April 2012

 

 

 

                                                                                               VLADA KANTONA SARAJEVO - 

Premijeru Musić Fikretu

(Government of Sarajevo Canton  – Prime Minister)

 

                                                          

 

Dear Sir,

 

 

„Conseil Europeen des Syndicats de Police-CESP, has been informed by our member, USPFBiH, that Government of Sarajevo Canton started some activities to make the Law on salaries and benefits of police officers of Sarajevo Canton, which will negatively reflect on already depressing status of police officers. Although the most significant police agency in Bosnia nad Herzegovina, employees of the Ministry of Interior are beside a very bad equipement regarding material and technical means, faced with some new reductions of their incomes from labour relations. From the aspect of trade union work and actions all this is unacceptable in the situation of increased workload.

 

Therefore, CESP requires  from the authorities of Sarajevo Canton to cease all the activities of making Law which could result in reducing the scope of the rights of labour relations of police officers. CESP also requires from the authorities to show a great level of understanding as well as moral and social sensitivity and to find, together with trade union of Sarajevo Canton,  a mutually satisfactory solution, which would provide appropriate role and importance for police officers in the state and society. 

 

CESP will actively monitor the situation regarding the Law on salaries and benefits of police officers of Sarajevo Canton but also react, if necessary, at the Institutions of Council of Europe, Ofiice of the High Representative in Bosnia and Herzegovina and  European Commision. 

 

Best regards.

 

                                                                                Description: Description: SecGen1

63 Rue Bossuet – F-69006 LYON – Téléphone (+33) 4.78.72.44.13 –Télécopie : (+33)4.78.61.13.60

E-mail : secretaire.general.cesp@cesp.eu

www.cesp.eu

 

 

 

VLADA KANTONA SARAJEVO – premijeru Musić Fikretu –

 

 

 

Poštovani,

 

Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine je obavjestila CESP da Vlada Kantona Sarajevo vodi aktivnosti na donošenju Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, a koji će se Zakon negativno reflektovati na ionako deprimirajući status  policijskih službenika u Kantonu Sarajevo. Iako najznačajnija policijska agencija u Bosni i Hercegovini, uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo su pored veoma loše opremljenosti u pogledu materijalno tehničkih sredstava, suočeni i sa novim umanjenjima primanja iz radnog odnosa, a što je u situaciji pojačanog obima poslova i zadataka nedopustivo sa aspekta sindikalnog rada i djelovanja.

 

Shodno navedenom CESP zahtjeva od vlasti Kantona Sarajevo da obustavi sve aktivnosti na donošenju zakona koji bi mogao dovesti do umanjenja obima stečenih prava iz radnog odnosa policijskih službenika, te da iste vlasti pokažu visok stepen razumjevanja kao i moralne i socijalne osjetljivosti te u saradnji sa Sindikatom policije Kantona Sarajevo iznađu obostrano zadovoljavajuće rješenje kojim će se dati odgovarajuća uloga i značaj policijskim službenicima Kantona Sarajevo u državi i društvu.  

 

CESP će i dalje pažljivo pratiti razvoj situacije oko donošenja Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, te po potrebi reagirati kod institucija Vijeća Evrope, te Ured Visokog Predstavnika u Bosni i Hercegovini i Evropske Komisije.

 

Srdačan pozdrav.

 

 

 

 

 

Conseil Européen des Syndicats de Police

 

Organisation Internationale Non Gouvernementale au Conseil de l’Europe

 

 

Description: Description: LogoCesp3

     

 

               

 

 

 

 SEC.GEN.n°68/2012                                                       Lyon, 23rd April 2012

 

 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova   Kantona Sarajevo –

Ministru Budimlić Muhamedu

(Ministry of Internal Affairs of Sarajevo Canton  – Minister)

 

                                                          

 

Dear Sir,

 

 

„Conseil Europeen des Syndicats de Police-CESP, has been informed by our member, USPFBiH, that Government of Sarajevo Canton started some activities to make the Law on salaries and benefits of police officers of Sarajevo Canton, which will negatively reflect on already depressing status of police officers. Although the most significant police agency in Bosnia nad Herzegovina, employees of the Ministry of Interior are beside a very bad equipement regarding material and technical means, faced with some new reductions of their incomes from labour relations. From the aspect of trade union work and actions all this is unacceptable in the situation of increased workload.

 

Therefore, CESP requires  from the authorities of Sarajevo Canton to cease all the activities of making Law which could result in reducing the scope of the rights of labour relations of police officers. CESP also requires from the authorities to show a great level of understanding as well as moral and social sensitivity and to find, together with trade union of Sarajevo Canton,  a mutually satisfactory solution, which would provide appropriate role and importance for police officers in the state and society. 

 

CESP will actively monitor the situation regarding the Law on salaries and benefits of police officers of Sarajevo Canton but also react, if necessary, at the Institutions of Council of Europe, Ofiice of the High Representative in Bosnia and Herzegovina and  European Commision. 

 

Best regards.

 

                                                                                Description: Description: SecGen1

63 Rue Bossuet – F-69006 LYON – Téléphone (+33) 4.78.72.44.13 –Télécopie : (+33)4.78.61.13.60

E-mail : secretaire.general.cesp@cesp.eu

www.cesp.eu

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

        – ministru Budimlić Muhamedu -  

 

 

Poštovani,

 

Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine je obavjestila CESP da Vlada Kantona Sarajevo vodi aktivnosti na donošenju Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, a koji će se Zakon negativno reflektovati na ionako deprimirajući status  policijskih službenika u Kantonu Sarajevo. Iako najznačajnija policijska agencija u Bosni i Hercegovini, uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo su pored veoma loše opremljenosti u pogledu materijalno tehničkih sredstava, suočeni i sa novim umanjenjima primanja iz radnog odnosa, a što je u situaciji pojačanog obima poslova i zadataka nedopustivo sa aspekta sindikalnog rada i djelovanja.

 

Shodno navedenom CESP zahtjeva od vlasti Kantona Sarajevo da obustavi sve aktivnosti na donošenju zakona koji bi mogao dovesti do umanjenja obima stečenih prava iz radnog odnosa policijskih službenika, te da iste vlasti pokažu visok stepen razumjevanja kao i moralne i socijalne osjetljivosti te u saradnji sa Sindikatom policije Kantona Sarajevo iznađu obostrano zadovoljavajuće rješenje kojim će se dati odgovarajuća uloga i značaj policijskim službenicima Kantona Sarajevo u državi i društvu.  

 

CESP će i dalje pažljivo pratiti razvoj situacije oko donošenja Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, te po potrebi reagirati kod institucija Vijeća Evrope, te Ured Visokog Predstavnika u Bosni i Hercegovini i Evropske Komisije.

 

Srdačan pozdrav.

 

 

 

GENERALNI SEKRETAR CESP

 

Gerard Greneron

 

 

 

 

26.03.2012.

 

·         Press konferencija Željko Komšić

 

Dio pres konferencije Željka Komšića koji se odnosi na probleme policije u Kantonu Sarajevo

 

Video možete pogledati OVDJE

 

 

 

16.03.2012.

 

·         Članak Slobodna Bosna od 15.03.2012.

 

 

Dokument možete preuzeti OVDJE

 

 

 

15.03.2012.

 

 

Dnevnik TV1

Objavljena pisma u kojima se vidi da politika vrši pritisak na policiju

 

U Dnevniku TV1od 14.03.2012. objavljena su pisma u kojima se očituje vidan pritisak politike na policiju. Priča o krivičnoj prijavi komesara policije Kantona Sarajevo Vahida Ćosića protiv Kantonalnog ministra unutrašnjih poslova dobila je nastavak.

Na namjere ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Muhameda Budimlića da nezakonito izmijeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji kantonalnog MUP-a, veoma oštro je reagirao Ured visokog predstavnika.

Dva pisma iz OHR-a upućena su premijerima kantona i Federacije Fikretu Musiću i Nerminu Nikšiću te kantonalnim i federalnim resornim ministrima Muhamedu Budimliću i Predragu Kurtešu, prenosi Sarajevo-x.com.

TV1 ekskluzivno u večerašnjem Dnevniku TV1 objavila je pisma koja su potpisali visoki predstavnik Valentin Inzko i njegov zamjenik Roderick Moore.

Više u videoprilogu na portalu TV1.ba. 

 

12.03.2012.

 

 

·        Intervju

 

 

Članica Upravnog odbora Sindikata policije KS,  Rabija - Sada Čampara povodom Dana žena, 8. marta

 

U vrijeme kada su žene BiH rijetko direktori, nisu brojne među političarima, nema ih dovoljno u parlamentima, a nikako u vrhu države na ministarskim pozicijama, Dan žena je prilika da se ukaže na još uvijek sveprisutanu diskriminaciju. Žene, nažalost, nisu često u poziciji da donose važne društvene odluke, ali vrijednio i uspješno rade, rame uz rame s kolegama i tzv. muške poslove. Jedan od takvih poslova je i u policiji. O položaju žena u policiji, ali i u našem društvu uopće, govorila je Sada Čampara, a pitanja su bila: kako policajke obilježavaju svoj dan; da li su adekvatno maretijalno nagrađene za teški posao koji obavljaju; da li imaju priliku napredovati i naći se na rukovodećim radnim mjestima, na kakvom je ona - načelnica Sektora i glavni inspektor.

 

Poslušajte njene odgovore  OVDJE

 

Slike sa osmomartovskog ručka možete pogledati OVDJE

 

 

 

09.03.2012.

 

 

·        Pismo Sindikata doc.dr. Maljević Almiru

 

 

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo

-          n/r doc.dr. Maljević Almira –

 

 

Veoma poštovani,

 

 

Sindikat policije Kantona Sarajevo ovim putem Vam želi zahvaliti na krajnje objektivnom, argumentiranom i korektnom predstavljanju „stanja sigurnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine“ kojeg ste iznijeli u informativnoj emisiji FTV „Dnevnik 3“ od  06. marta 2012.godine.

 

Nadamo se da će kritička komparativna analiza koju ste sa naučnog aspekta veoma kvalitetno iznijeli u naprijed navedenoj informativnoj emisiji, uvažavajući sve aspekte socio-ekonomsko-psihološkog ambijenta u kojem se naš grad ali i država trenutno nalazi, dodatno doprinijeti jačanju povjerenja u policijske snage Kantona Sarajevo od strane građana te istovremeno biti prepoznati i od strane predstavnika vlasti.

 

       Sa željom za dalji napredak u vašoj akademskoj karijeri ostajte s poštovanjem.

 

 

 

 

                                               P R E D S J E D N I K

                                                                                       Nedžib Đozo

 

 

·        Odgovor doc.dr. Maljević Almira

 

Postovani gospodine Đozo,

 

Zahvaljujem se na iskazanoj pažnji.

 

Kao pripadnik akademske zajednice, i neko ko se pitanjima kriminaliteta i državnog odgovora na kriminalitet bavi sa naučnog aspekta, smatram da o svemu, pa tako i o stanju sigurnosti u Sarajevu i BiH, treba govoriti objektivno i argumentirano. Samo tako možemo steći pravu sliku o okolnostima u kojima živimo i radimo, problemima sa kojima se svakodnevno suočavamo, kao i mjerama koje u cilju otklanjanja problema i unaprjeđenja okolnosti u kojima živimo trebamo preduzeti. 

 

Nekada će to od nas tražiti da branimo ono što smo u najboljem uvjerenju uradili, a nekada da se kritički osvrnemo na ono što možda nismo najbolje uradili. U svakom slučaju, objektivnost i argumenti su ono što se od nas očekuje, jer samo tako možemo kontinuirano unaprjeđivati već sada vrlo prihvatljivo stanje sigurnosti. 

 

Meni je izuzetno drago ukoliko ste u mom nastupu na Dnevniku 3 prepoznali to da imam vrlo pozitivan stav u pogledu postojećeg stanja sigurnosti u BIH, naročito kada ga uporedimo sa stanjem u drugim evropskim državama. Ukoliko smatrate da bih vam, kao član akademske zajednice, mogao pomoći da dodatno unaprijedite postojeće stanje, stojim vam u potpunosti na raspolaganju.

 

S iskrenim poštovanjem,

Almir Maljević

 

 

 

 

 

02.03.2012.

 

 

·         Kineske kravate od  0,50 KM do 14,40 KM

 

 

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Poštovani mediji,

 

Zahvaljujemo se na medijskom prostoru koji ste nam do sada ustupili, te što ste javnost objektivno informirali o dijelovima uniformi (košulje i kravate) koje se nabavljaju za policijske službenike Kantona Sarajevo - pripadnike policijske agencije koja prema relevantnim pokazateljima obavlja skoro 40 posto ukupnih policijskih poslova na području Federacije BiH. Kao posljedica opravdane kritike u vezi s uniformama, stiglo je reagiranje firme od koje su sporne košulje nabavljene, pa u cilju objektivnog informisanja javnosti, molimo Vas da prenesete sljedeće saopćenje.

 

Naime, nakon prezentiranja nabavke uvredljivo nekvalitetnih košulja i kineskih kravata, kojima su „nagrađeni“ sarajevski policajci, na adresu Sindikata policije Kantona Sarajevo stiglo je pismo puno uvreda i prijetnji izvjesnog Mustafe Kundića, direktora firme „MEN“ d.o.o. Travnik, Pirota b.b. – preduzeća koje je MUP-u prodalo te odjevne predmete. Ono čega se pametan stidi..., kvazi tajkuni prezentiraju na način „ne vjerujte svojim očima, vjerujte našem marketingu“ i pravdaju se obrazloženjima tipa „iako je kineska, domaća je“, a uz to najgrubljim uvredama i prijetnjama nastoje spriječiti Sindikat da istraje u borbi za zaštitu temeljnih prava svojih članova.

 

Atak na Sindikat postaje potpuno razumljiv ukoliko se analiziraju cijene tj. zarada navedenog preduzeća, kojem je isplaćeno preko 130.000 KM budžetskog novca, a sve nauštrb sarajevskih policajca koji su dobili nekvalitenu odjeću. Naime, uvidom u račun posredničke firme „Astorija Company“ d.o.o,. koji nam je u prilogu svog polupismenog dopisa dostavio Kundić, te uvidom u rješenje MUP-a Kantona Sarajevo, utvrđeno je da je trgovački profit samo za kineske kravate iznosio 100 %, pa je tako postalo razumljivo strahovanje, prijetnje i uvrede imenovanog. Iz dokumentacije MUP-a KS, koju smo zatražili i dobili pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama, doznali smo da je nabavna cijena sporne kravate bila 7 KM, a MUP ih je kupio za 14,5 KM! A radi se o 1.100 komada kravata.

 

Ovim putem želimo poručiti članovima i javnosti da Sindikat policije Kantona Sarajevo neće pokleknuti pred ovim i sličnim pritiscima, te će istrajati u borbi za istinu, zakonistost i zaštitu prava iz radnog odnosa svojih članova.  

 

                                                                                  PREDSJEDNIK                                                             

Nedžib Đozo  

 

 

Description: Description: kravata (deklaracija.jpg

 

 

Description: Description: kosulja (malo zguzvana.jpg

 

 

Dokumentaciju možete pregledati na donjim linkovima:

 

 

o   Prilog Oslobođenje 14.01.2012.

o   Akt MUP-a cijene košulja i kravata

o   Dopis firme MEN

 

 

02.03.2012.

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Sindikat policije Kantona Sarajevo ovim putem želi upoznati javnost o aktivnostima Vlade Kantona Sarajevo kada je u pitanju ekonomsko socijalni status policijskih službenika Kantona Sarajevo, te molimo elektronske i pisane medije da u cilju objektivnog informisanja javnosti ovu informaciju prenesu u cjelosti.

 

Dana 29.02.2012.godine zakazana je 12.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će se pod tačkom 06. dnevnog reda razmatrati „Prijedlog zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo (hitan postupak)“ na koji Prijedlog zakona saglasnost nije dao Sindikat policije Kantona Sarajevo, Ekonomsko socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo niti se o istom očitovalo Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, a koju je zakonsku proceduru Vlada Kantona Sarajevo morala ispoštovati prije slanja u dalju proceduru teksta prijedloga. Ovim zakonom će, kako se opravdano pretpostavlja, materijalna primanja policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo biti znatno umanjena te će populaciju policijskih službenika dodatno marginilizirati i demoralisati prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka.

 

Iako policijske snage Kantona Sarajevo po obimu poslova i zadataka, na zavidnom nivou obavljaju skoro 40 % sveukupnih policijskih poslova na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Kantona Sarajevo iste ima namjeru „nagraditi“ znatnim umanjenjem materijalnih primanja u zakonskoj formi, kao što ih je od pompezno najavljivane nabavke kompleta uniformi domaćih proizvođača, tokom mjeseca januara nagradila sa kompletima košulja koje se gužvaju od samog pogleda na njih te kravatama kineske proizvodnje.

 

I pored planiranih i obezbjeđenih budžetskih sredstava, policijski službenici Kantona Sarajevo su cijelu zimu nesebično i predano obavljali zadatke u pocjepanoj i dotrajaloj odjeći i obući koju su bili prinuđeni kupiti od svojih sredstava, te ovakav intezivni  maćehinski odnos Vlade Kantona Sarajevo se svakodnevno osuđuje od svih članova Sindikata policije Kantona Sarajevo.  

 

 

                                                                          

 

 

P R E D S J E D N I K

                                                                                             Nedžib Đozo

 

 

 

26.12.2011.

 

 

 

 

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

 

Obraćamo se javnosti povodom sistematskog, tendencioznog i uvredljivog prikazivanja službenika policije u pojedinim medijima.

Na osnovu jednostranih informacija sugeriraju, zaključuju, pa i presuđuju, te umjesto da upoznaju javnost sa ključnim problemima, odvraćaju pozornost na takozvane slučajeve.

Naime, ti mediji iz samo njima znanih razloga, pokušavajući se obračunati sa pojedincima koji nisu po njihovom ukusu, dezavuišu  javnost neistinama i blate stotine policajaca koji časno i profesionalno rade svoj posao.

Etiketama kao što su „policijska hunta“ i „korumpirana i nesposobna policija“ iz večeri u večer terorišu i uznemiravaju javnost pokušavajući  uvjeriti građane da su nesigurni i da policija nije u stanju profesionalno obavljati svoj posao. Pri tome krše sve etičke i zakonske norme i neuravnoteženo, neistinito i neuljudno daju priloge u kojima nema objektivne vijesti niti odgovora na osnovna novinarska pitanja (šta, ko, kada, gdje, kako).

Policije nije „hunta“, nego važna državna institucija koja u zakonskim okvirima ima obavezu zaštite lične i imovinske sigurnosti građana – jedan od primjera je uspješna akcija policije u slučaj otmice Varešanović.

Policija nije korumpirana i nije u sprezi za kriminalcima, kako to pojedini mediji tvrde, a ukoliko imaju suprotnih dokaza za pojedince iz Policije, to traži temeljito preispitivanje i uključivanje i Tužilaštva i drugih institucija države.

Većina policajaca, izlažući nerijetko svoje živote, rade profesionalno, ne stavljajući se ni na jednu političku stranu. Ne kažemo da i među nama nema pojedinaca koji ruše ugled policije, ali od takvih se distanciramo.

Policajci Kantona Sarajevo, iako bez adekvatne opreme,  časno obavljaju svoje dužnosti. Stoga, još jednom izražavamo svoj protest zbog zlonamjernog i neprofesionalnog rada pojedinih medija i tražimo da prestanu sa destruktivnim djelovanjem i blaćenjem policije, te obmanjivanjem javnosti. U suprotnom obratićemo se Regulatornoj agenciji za komunikcije.

Svakako bismo medijima bili zahvalni ukoliko bi dio medijskog prostora posvetili veoma teškom ekonomsko-socijalnom statusu policijskih službenika Kantona Sarajevo, činjenici da je naša trenutna materijalno–tehnička opremljenost na najnižoj razini od agresije do danas, da već pet godina nismo dobili nove uniforme, da niti jedan policajac u glavnom gradu države ne obavlja poslove u službenoj obući već onoj nabavljenoj novcem odvojenim od ličnog dohotka, da su plaće policijskih službenika nedostatne za život dostojan čovjeka - i mnogim drugim temama kojim biste pomogli da nivo spremnosti i opremljenosti policijskih snaga, te sigurnost građana podignemo na jedan viši nivo.

 

SINDIKAT POLICIJE KANTONA SARAJEVO

 

 

 

23.12.2011.

 

 

UPUTSTVO ZA SINDIKALNE POVJERENIKE KOJE SE ODNOSI NA NACRT ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA KS

  

 

 

NEKE OD PREDNOSTI ZAKONA:

 

kreiranje zakonodavstva koje se odnosi na plaće i naknade policijskih službenika Kantona Sarajevo u jednom zakonskom tekstu, za razliku od dosadašnjih pravnih „kombinacija“ kojim je bila uređena predmetna materija a koje se ogleda kroz uredbe, pravilnike te druge zakonske i podzakonske akte,

 

 

 

MANE ZAKONA:

 

 

Ø  ukida se jedan broj stečenih i trenutno važećih prava policijskih službenika, a ista su:

a.      ukidanje prava na jubilarnu nagradu,

b.      umanjenje visine naknade na ime toplog obroka,

c.      obračun dodatka na plaću do 30 % koji se vrši samo na osnovnu plaću bez dijela plaće po osnovu radnog staža, tj.minulog rada,

d.      neizvjesnost oko osnovice koja se tek treba utvrditi (te opravdano pretpostavljamo i bitno umanjivati) na federalnoj razini, a od čega direktno ovisi visina plate policijskih službenika.

 

Nacrt zakona o platama i naknadama policijskih službenika KS možete preuzeti OVDJE

 

 

23.12.2011.

 

Sindikalnim povjerenicima

 

 

PREDMET: Nacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskim službenika Kantona  Sarajevo, d o s t a v lj a   s e, -

 

Poštovani,

 

Sindikatu policije Kantona Sarajevo je na mišljenje i stav dostavljen Nacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo kao krucijalnog zakona kojim se na duži vremenski period uređuje radno–pravni i socijalno–ekonomski status službenika  Ministarstva.

 

Upravni odbor je na XX redovnoj sjednici, imajući u vidu značaj predmetne materije donio Odluku da se prije dostavljanja stava i mišljenja na predmetni nacrt održi javna rasprava među članstvom Sindikata.

 

Shodno navedenom, zadužuju se sindikalni povjerenici da putem otprema smjene, neposredno ili putem ciljano održanih radnih sastanaka, upoznaju članove Sindikata policije Kantona Sarajevo sa odredbama nacrta Zakona, omoguće uvid te eventualno fotokopiranje teksta istog onim članovima koji za to pokažu interes, te da svoj stav o prihvatanju ili neprihvatanju zakona iskažu potpisom sa brojem lične karte ili drugog odgovarajućeg dokumenta u tabeli koju Vam dostavljamo u prilogu ovog akta i nacrta zakona. Potrebno je da sindikalni povjerenici pokažu maksimalni interes povodom naprijed zahtjevane aktivnosti, omoguće svim članovima ili barem velikoj većini uvid u odredbe zakona a kako bi naš stav i odluka bila zajednička, solidarna i da se kao takva zastupa pred nadležnim institucijama i organima.

 

Također, koristimo priliku da se istovremeno među članstvom provede anketa sa pitanjem „Da li podržavate dosadašnji rad i donesene Odluke Sindikata policije Kantona Sarajevo i Upravnog odbora istog“. Molimo Vas da prilikom prezentiranja odredaba nacrta Zakona i ankete ne djelujete sugestivno na članove već isključivo krajnje objektivno, a na osnovu kojih bi pokazatelja Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo kreirao svoje dalje aktivnosti na realnim osnovama.

 

Rok za izvršenje predmetnih aktivnosti je 26.12.2011.godine.

 

                                                              P R E D S J E D N I K

                                                                     Nedžib Đozo

 

 

24.11.2011.

 

 

·         ODLUKA o uskraćivanju davanja saglasnosti na Prijedlog Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo

 

 

Odluku možete preuzeti OVDJE

 

 

 

04.11.2011.

 

 

Pismo Sindikata upućeno OHR-u možete preuzeti OVDJE.

 

Pismo OHR-a možete preuzeti OVDJE.

 

 

Valentin Inzko, visoki  je predstavnik upozorio je Kurteša i Budimlića

 

 

Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko upozorio je ministre unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Federacije BiH Muhameda Budimlića i Predraga Kurteša da su najavljene promjene zakona o unutrašnjim poslovima "ponovno uvođenje neprimjerenog političkog uticaja nad policijom".

Inzko je istakao da je jasno da zakonske inicijative nisu prošle odgovarajuće konsultacije niti je postignut nivo konsenzusa potreban kako bi se napravile izmjene u ovoj izuzetno važnoj i osjetljivoj oblasti, prenosi portal "sarajevo-x".

Visoki predstavnik je u pismu upućenom Budimliću i Kurtešu istakao da je duboko zabrinut da se inicijative za izmjene zakona o unutrašnjim poslovima u FBiH i Kantonu Sarajevo kreću u pogrešnom smjeru, te da bi "ponovno uvođenje neprimjerenog političkog uticaja nad policijom bilo neprihvatljivo" i da bi to predstavljalo vraćanje unazad.

"Postignut je značajan napredak i ne moram vas podsjećati da je on velikim dijelom omogućen dugogodišnjim ogromnim ulaganjima međunarodne zajednice kako bi se u BiH uspostavila profesionalna i depolitizirna policija", ukazao je Inzko u pismu koje je poslano i na adrese direktora Uprave policije FBiH Dragana Lukača i ravnatelja Uprave policije Kantona Sarajevo.
Kao uspješne primjere Inzko je naveo pravnu i proračunsku organizaciju SIPA-e, Granične policije, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela te policije Brčko disktrikta kao "odgovarajuće modele koje bi Federacija i županije trebalo replicirati".

Inzko nudi pomoć OHR-a gdje god je potrebno da bi se nastavio "napredak koji su do sada ogromnim zajedničkim naporima ostvarile vlasti FBiH i međunarodne zajednice".

Pismo je dostavljeno na uvid i nametnutom premijeru FBiH Nerminu Nikšiću, premijeru KS Fikretu Musiću, specijalnom predstavniku EU i voditelju Izaslanstva EU u BiH Piteru Sorensenu, voditelju Europske policijske misije Stefanu Feleru, veleposlaniku SAD u BiH Patricku Moonu i menadžeru projekta ICITAP-a Jamesu Tilmanu.

 

(Srna/Dnevnik.ba)

 

 

Prilog Dnevnik TV1

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WNTMtJsT3Ik

 

 

 

10.10.2011.

 

 

Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo zaprimio je informaciju o jednostranoj, samovoljnoj i diskriminirajućoj  aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo koja se ogleda kroz donošenje Uredbe o prestanku važenja Uredbe o radnim mjestima u MUP-u  Kantona Sarajevo na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stepenu uvećanja staža osiguranja broj: 02-05-25921-8/11 od 29.09.2011.godine, a kojom Uredbom se određenim kategorijima uposlenika Ministarstva ukidaju stečena prava garantovana članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima, članom 104. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo kao i članom 91. i 92. Zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju.

Jednostrane odluke Vlade, nasuprot potpisanom Protokolu o međusobnoj saradnji, a kojima se ukidaju stečena prava iz radnog odnosa, bez prethodnih konsultacija sa Sindikatom i šire analize među uposlenicima na koje se odnosi ovakav akt Vlade, svakako neće biti prihvaćeni od strane Sindikata policije Kantona Sarajevo, te ovim putem bezuvjetno zahtjevamo da Vlada Kantona Sarajevo na prvoj narednoj Sjednici stavi van snage Uredbu broj: 02-05-25921-8/11 od 29.09.2011.godine.

Ukoliko Vlada predmetnu Uredbu ne stavi van snage na prvoj narednoj Sjednici, Sindikat policije Kantona Sarajevo će putem nadležnih sudskih instanci pokrenuti postupak preispitivanja Uredbe, zatražiti odgovornost kako pojedinaca tako i Vlade, te zahtjevati naknadu štete koju je ova Uredba prouzročila kod uposlenika Ministarstva, naših članova, na koje se Uredba odnosi.    

 

Zahtjevamo hitnost u postupanju !

 

DOSTAVITI:

 

-policijskom komesaru - za informaciju

-Kantonalnom odboru SSSBiH

 

                                                              P R E D S J E D N I K

 

                                                                                Đozo Nedžib

 

 

 

10.10.2011.

 

 

 

PREDMET: Opremljenost policijskih snaga Kantona Sarajevo, t r a ž i   s e, -

 

 

 

04.10.2011.

 

·         PODRŠKA

 

Članovi Sindikata policije Kantona Sarajevo odlaskom u Orašje dali su punu podršku svojim kolegama u opravdanim, na zakonu zasnovanim zahtjevima 

u donošenju Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika i Zakona o plaćama policijskih službenika Posavskog Kantona.

Serija ŠTRAJKOVA i PROTESTA se nastavlja

 

Ne stavljanjem u proceduru i ne donošenjem istih zakona u Kantonu Sarajevo ova vlast poziva i naše članove u proteste i izlaske na "ULICU", 

tamo gdje nikako ne treba da tražimo svoja prava.

 

s r e t n o

 

Slike sa štrajka u Orašju možete pogledati OVDJE

 

 

 

04.10.2011.

 

·         Zahtjev za Ekonomsko socijalno vjeće KS

 

Dokument možete preuzeti OVDJE

 

 

 

23.09.2011.

 

·         SINDIKAT POLICIJE odgovor na konferenciju upućen Ministru

 

Dokument možete preuzeti OVDJE

 

 

19.09.2011.

 

·           Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, zahtjev za hitno i neodložno donošenje

 

 

Dokument možete preuzeti OVDJE

 

 

 

25.07.2011.

 

·      ZAHTJEV ZA NOVČANE POZAJMICE

 

 

Zahtjev za novčane pozajmice u PDF-u.

 

Zahtjev za novčane pozajmice u Word-u.

 

 

05.07.2011.

 

·         SASTANAK SINDIKATA SA MINISTROM MUP-a KS

 

Zapisnik sasastanka možete preuzeti OVDJE

 

Snimak sastanka možete preuzeti OVDJE

 

 

23.06.2011.

 

 

·         SINDIKALNE IGRE NA IGMANU

 

 

Četvrtu godinu za redom Sindikat policije Kantona Sarajevo organizuje druženje a ispred objekta „Grkarica“ na Igmanu i nogometne utakmice između sindikalnih organizacija MUP-a Kantona Sarajevo.

Ove godine, na turnir se prijavilo 11 (jedanaest) ekipa.

Prvo mjesto zauzela je ekipa Novog Grada, drugo mjesto ekipa Starog Grada a treća je bila ekipa Jedinice za saobraćaj.

Za najbolje na turniru proglašeni su Turudija Aziz najbolji igrač, Velagić Edin strijelac  i golmana Mujan Edin.

Iako nemamo Dan policije Kantona Sarajevo mi na ovaj način pokušavamo da prisilimo nadležne da se dogovore oko našeg dana.

Naravno, mi će mo se stalno sastajati i organizovati ovakva druženja uz sportske igre, u budućnosti proširiti sa košarkom a možda i borilačkim vještinama.

Sretno

 

SLIKE

 

 

25.05.2011.

 

FINALNA REZOLUCIJA BUDVA - MAJ 2011

 

FINAL RESOLUTION Executive Committee of Budva (Montenegro)

 

 

25.05.2011.

 

·         Ispraćaj kolega u zasluženu mirovinu

 

Na Igmanu, u policijskom objektu „Grkarica“, 14.04.2011. godine, Sindikat policije Kantona Sarajevo, tridesetidvojicu svojih kolega i kolegica ispratio je u zasluženu mirovinu.

Tom prilikom uručeni su im ručni satovi i zahvalnice za dugogodišnje članstvu u sindikatu. Priređena je skromna zakuska uz iskrene želje za dug život.

Prisutnima su se obratili Nedžib Đozo, predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo, Muhamed Budimlić, ministar MUP-a Kantona Sarajevo te Komesar policije MUP-a Kantona Sarajevo, Generalni inspektor policije Vahid Ćosić.

 

ALIĆ HAMDO

BAJRIĆ ZEHRUDIN

BAŠIĆ MENSUR

BEŠIĆ SEAD

BRANKOVIĆ ADEM

ČAUŠEVIĆ AZIZ

ĆATIĆ SULEJMAN

ĐORĐIĆ NIKOLA

EFENDIĆ NEDŽIB

EMINOVIĆ HABIB

HEBIBOVIĆ MISLIK

HODŽIĆ ABDULAH

HODŽIĆ ASIF

JAPALAK FAIK

KADRIĆ MIRSAD

KATANA SEAD

 

KRTALIĆ MILOJKA

KUPUSOVIĆ EŠREF

KURTIĆ ISMAIL

MANDIĆ MUBERA

MANDIĆ ZORAN

MEHMEDIKA MEMSUD

MRZIĆ SUBHIJA

MUJAN AVDO

MURGA DŽEMAL

PILIĆ ELMEDINA

PRGUDA BAJRO

REŠIDOVIĆ ABID

SULJEVIĆ NUŠKO

ŠEHIĆ ASIM

ŠEHOVIĆ SEJFO

     VOLODER RIFAT

SLIKE

 

17.05.2011.

 

 

-          Vektori borbe protiv korupcije u policiji –

 

 

Vijeće evropskih policijskih sindikata, koje broji 18. zemalja članica Vijeća Evrope i predstavlja 350.000 hiljada policijskih službenika, članova sindikata je u Budvi, u periodu od 05. – 07. maja 2011.godine održalo Izvršni komitet na temu „Vektori borbe protiv korupcije u policiji“, kojom prilikom su prisutni predstavnici reprezentativnih policijskih sindikata razmjenili iskustva i mišljenja o postojanju korupcije u policijskim redovima te istom prilikom zauzeli jedinstvene stavove koji se ogledaju u zajedničkoj konstataciji da je korupcija prisutna u većoj ili manjoj mjeri u svim zemljama.

Predstavnici Unije samostalnih sindikata policije Federacije BiH su na Izvršnom komitetu između ostalog iznijeli uporedne pokazatelje o visini plaća policijskih službenika i koštanja potrošačke korpe za četveročlanu porodicu u Bosni i Hercegovini kojom prilikom je ukazano da su veoma niske plaće policijskih službenika temeljni uzročnik pojave korupcije u policijskim redovima.

Shodno diskusijama svih učesnica Komiteta, zauzet je jedinstveni stav da se Vijeće evropskih policijskih sindikata obrati Vijeću Evrope u cilju donošenja adekvatne obavezujuće zakonske regulative, kojom će se obavezati sve države, članice Vijeća Evrope, da obezbjede punu i pravičnu naknadu za rad policijskim službenicima, te time obezbjediti i sigurnu egzistenciju policajaca i njihovih porodica.

 

Također, dana 07 maja 2011.godine u 10.00 sati, iz Budve je krenula upaljena baklja koju su ponijeli policajci biciklisti italijanskih policijskih snaga sa imenima po jednog poginulog policajca iz svake države članice Vijeća evropskih policijskih sindikata, tako da će se ime policajca Slipčević Zvonimira iz Bihaća, našeg tragično stradalog kolege, poginulog 2008.godine prilikom rješavanja talačke situacije biti simbolično pronijeto duž cijele Evrope.  

 

SLIKE

 

 

17.05.2011.

 

·         Tužbeni zahtjevi policijskih službenika i državnih službenika i namještenika

 

 

Akt Vladi KS

 

Akt Vlade KS

 

15.03.2011.

 

 

I N F O R M A C I J A

 

Dana 09.03.2011. godine u prostorijama Vlade Kantona Sarajevo održan je sastanak kojem su prisustvovali: premijer Vlade Fikret Musić, ministar unutrašnjih poslova Muhamed Budimlić, te ministar finansija Muhamed Kozadra sa jedne strane, Nedžib Đozo i Muamer Bajraktarević kao predstavnici Sindikata policije Kantona Sarajevo sa druge strane.

         Istom prilikom je od strane predsjednika Upravnog odbora Sindikata istaknut veoma težak položaj naših članova, a naročito u pogledu veoma loše opremljenosti policajaca, nedostatku uniformi, skromnih primanja u smislu plata i naknada, neisplaćenih otpremnina za kolege koji su krajem prošle godine otišli u penziju, te su navedeni sve češći slučajevi oboljenja sa smrtnim posljedicama kako policijskih službenika tako i državnih službenika i namještenika uposlenika Ministarstva.

         Napominjemo da su se zahtjevi Sindikata kretali u okviru statutarnih odredbi i isti su bili usmjereni isključivo na radno – pravni i socijalni status članstva definiran zakonskim i podzakonskim odredbama.

         Tom prilikom su od strane premijera Vlade Kantona Sarajevo kao i ministra finansija  data čvrsta obećanja da tokom ove budžetske godine neće biti smanjenja plaća i naknada, da će iste biti redovno i u punom kapacitetu isplaćivane, da će pitanje otpremnina  povodom odlaska u penziju policijskih službenika, državnih službenika i namještenika biti riješeno u prvoj polovini mjeseca aprila, tj. da će se ista sredstva obezbjediti kao i da će se obezbjediti adekvatna sredstva za uniforme policijskih službenika.

Takođe, u svjetlu naprijed navedenih aktivnosti, predstavnici Sindikata su dana 07.03.2011. godine održali preliminarni radni-konsultativni sastaak sa ministrom unutrašnjih poslova  i sekretarom ministarstva sa jedne i Nedžib Đozo, Halid Ganija i Muamer Bajraktarević sa druge strane, dok je 11.03.2011. godine održan sastanak sa menadžmentom ministarstva koji su činili ministar, sekretar ministarstva, policijski komesar, direktor Uprave administracije i  podrške, te načelnik Sektora za pravne, kadrovske i logističke poslove i edukaciju pri Upravi policije i načelnik Sektora za podršku pri Upravi administracije i podrše, te Nedžib Đozo i Muamer Bajraktarević kao predstavnici Sindikata.

         Istom prilikom su ponovljeni zahtjevi Sindikata kada je u pitanju radno-pravni i socijalni status članstva, te su najavljene aktivnosti u kojima će Sindikat u narednom periodu insistirati na donošenju Zakona o plaćama i naknadama na nivou Kantona i potpisivanje Kolektivnog ugovora.

         Ističemo punu susretljivost i razumjevanje koje su predstavnici Vlade Kantona Sarajevo pokazali kada je u pitanju rad i djelovanje Sindikata policije Kantona Sarajevo te njihovu spremnost da sva pitanja koja se tiču položaja i statusa članstva rješavamo u duhu međusobne, obostrano zadovoljavajuće korespodencije.

 

P R E D S J E D N I K

 

                                                                        Nedžib Đozo

 

 

28.02.2011.

 

·         IZLET NA BUKOVIK 1584 M NV

 

 

Slike možete pogledati OVDJE.

 

 

25.02.2011.

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Poštovane kolegice i kolege, dragi članovi,

 

Obavještavamo Vas da je Sindikat policije Kantona Sarajevo dana 23.02.2011.godine održao Sjednicu Upravnog odbora kojom prilikom je donijeta Odluka o aktivnostima koje će se poduzeti u narednom periodui to:

 

1.  Aktivno uključivanje predstavnika Sindikata u Javnu raspravu o Nacrtu Budžeta za 2011. godinu i poduzimanje urgentnih aktivnosti u cilju sprečavanja umanjenja budžetskih sredstava koja se dodjeljuju Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Iste aktivnosti će podrazumjevati aktivnosti putem dostavljanja pismena odgovornim institucijama i pojedincima u vlasti, uključivanje Unije samostalnih sindikata policije F BiH, Saveza samostalnih sindikata BiH te u slučaju potrebe i Vijeća evropskih policijskih sindikata, kao i uzimanje aktivnog učešća u pregovorima povodom istog.

 

2.  Intervencija kod nadležnih zakonodavnih tijela Kantona Sarajevo u cilju hitnog donošenja odgovarajućih propisa koje se odnose na radno - pravni i socijalni status policijskih službenika i državnih službenika i namještenika, naših članova, a naročito :

 

a.)     pripremanje i potpisivanje kolektivnog ugovora uposlenika Ministarstva,

b.)     donošenje Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona

        Sarajevo,

c.)      donošenje Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Kantona

        Sarajevo - kojim će se urediti primanja državnih službenika i

        namještenika,

d.)     donošenje Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji

        Bosne i Hercegovine na nivou Kantona Sarajevo.

 

3. Ostale aktivnosti u skladu sa programskim ciljevima Sindikata policije Kantona Sarajevo.

   

      Koristimo priliku da Vas po naprijed navedenom pozovemo na nepodjeljeno jedinstvo i solidarnost u ostvarivanju naših ciljeva. 

 

                                                                                                         

 PREDSJEDNIK

                                                                                                     Nedžib Đozo       

 

 

07.02.2011.

 

 

S A V J E T I

 

 

 

ŠETNJA JE NAJBOLJI ANTIDEPRESIV

 

Ako niste spremni da obučete trenerku i odvojite nekoliko sati nedeljno za naporne vježbe, ne očajavajte. Sve veći broj istraživača se slaže s novom teorijom da intenzivne fizičke vježbe koje nudi većina sportskih centara nisu jedini put ka dobrom zdravlju. U stvari, najviše što svako od nas može da uradi, kažu stručnjaci, jeste da ide u šetnju! Ne na džoging ili sprint. Jednostavno u šetnju, razumnim tempom od pet do šest kilometara na sat oko 30 minuta, pet do šest puta sedmično. Studije pokazuju da, dugoročno gledano, redovna šetnja blagotvorno djeluje na organizam: smanjuje rizik od moždanog udara, dijabetesa, visokog krvnog pritiska, osteoporoze, artritisa, pa čak i depresije. Šetnja je odličan način da se otarasite suvišnih masnih naslaga, ali morate da šetate najmanje sat vremena dnevno. Organizam počinje da sagoreva masti tek posle pola sata fizičke aktivnosti

 

NAJBEZBEDNIJA VJEŽBA


Šetnja znatno manje opterećuje koljena nego trčanje i nema neželjene efekte. "Redovna fizička aktivnost je vjerovatno najbliža čarobnom štapiću kojim raspolaže savremena medicina", kaže Džoan Menson, šef preventivne medicine na univerzitetskoj klinici na Harvardu. Sviet je, nažalost, daleko od toga. Recimo, manje od trećine odraslih u SAD upražnjava preporučenu dozu fizičke aktivnosti dnevno, dok 40 odsto praktično sve vrieme sjedi. Rezultat je, kako je nedavno saopštio načelnik sanitetske službe SAD, nacija u kojoj bi gojaznost uskoro mogla da prestigne pušenje kao glavni uzrok smrtnosti koji može da se otkloni. To važi za većinu savremenih društava danas.

 

BRZA ŠETNJA DOBRA ZA SRCE


Žustra šetnja ima brojne prednosti kao i mnogo intenzivnije vježbe, recimo džoging ili aerobik. Ključ se izgleda krije u tome što se intenzitet nadoknađuje trajanjem. "Ako ne radite ništa, a onda počnete da radite malo, imaćete malu korist", kaže Aj-Min Li, istraživač sa Harvarda.


Pošto šetnja višestruko povoljno djeluje na organizam, teško je precizno ustanoviti zašto je dobra za vas. Međutim, sasvim je sigurno da je brza šetnja dobra za srce, što je u suštini sasvim logično. Srce je mišić i svaka vježba koja intenzivira protok krvi kroz taj mišić održava ga u odličnoj formi. Redovna šetnja, međutim, povoljno deluje na srce i na drugi način. Ona snižava krvni pritisak, a time smanjuje stres kojem su izložene arterije. Ona može da poveća količinu dobrog HDL holesterola u krvi. Ispostavlja se da smanjuje i mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka. A sve to čak za 50 odsto umanjuje šanse da dobijete infarkt!

 

MANJI RIZIK OD MOŽDANOG UDARA


Preije  godinu i po dana jedna naučna studija je nepobitno dokazala da šetnja snižava rizik od moždanog udara. Analizom zdravstvenih navika 70.000 bolničarki u proteklih 15 godina, istraživači iz Škole za javno zdravlje Univerziteta Harvard otkrili su da je kod onih koje su odlazile u šetnju 20 i više sati sedmično rizik od moždanog udara prouzrokovanog krvnim ugruškom bio manji za 40 odsto.


Što smo stariji, to nam je teže da održavamo idealnu težinu samo na taj način što ćemo da smanjimo porcije. Brza polučasovna šetnja ne samo što sagorjeva par stotina kalorija, nego i ubrzava vaš metabolizam do kraja dana i tako vas spasava viška kilograma. Šetnja je odličan način da se otarasite suvišnih masnih naslaga, mada je većina ljudi zaključila da u tom cilju mora da se šeta najmanje sat vremena dnevno. Organizam počinje da sagorijeva masti tek poslije pola sata fizičke aktivnosti.

 
Dvije prošlogodišnje studije pružile su čvrste dokaze da brza šetnja odlaže, a možda čak i sprečava dijabetes tipa 2 kod ljudi koji su gojazni i čiji organizam već ima problema s metabolizmom glukoze. U obje studije najbolje su se osjećali dobrovoljci koji su izgubili pet odsto od svoje početne težine. Ali druga studija obavljena u Finskoj pokazala je da je šetnja bila korisna i za one učesnike eksperimenta koji nisu oslabili!

 

NAJBOLJI ANTIDEPRESIV


Brza šetnja je dobar način da popravite sebi raspoloženje, međutim, da li program redovnih šetnji može da bude koristan za kliničku depresiju? Antidepresivi mnogo brže otklanjaju ozbiljnu depresiju, ali je jedno istraživanje pokazalo da se depresivnim pacijentima koji nisu uzimali lijekove, a počeli su da rade fizičke vježbe bolest znatno rjeđe vraćala nego osobama koje su samo pile sredstva protiv depresije.
Šetnja, naravno, ne može da izliječi sve što vas muči i ništa se ne dešava preko noći. "Ljudi koji se nikada nisu redovno bavili vežbama ne treba da misle da će za nedelju-dve šetnjom da riješe svoj problem", poručuje Dejvid Kerb sa Univerziteta na Havajima. Međutim, mogu da očekuju da će osjetiti blagodeti redovnih šetnji u starijem dobu. I imajte na umu da ne morate da pobjedite u nekakvoj trci da biste bili zdravi. Tajna uspeha se krije u istrajnosti i kontinuitetu.

 

OSTALE SLIKE MOŽETE POGLEDATI OVDJE

 

 

22.01.2011.

 

·      Sindikalci na Bjelašnici

 

Grupa  članova Sindikata Policije KS u subotu,  22. januara 2011. godine organizirala je izlet na Bjelašnicu.

Polazna tačka bio je naš objekat na Grkarici, maršruta je vodila markiranom planinarskom tzv. Josipovom stazom, a cilj - bivak Kotlovi  na  1750 m/nv. Iako je dan bio oblačan i sa slabim snijegom, hodanje kroz šumu bilo je ugodno, zbog pravog zimskog ambijenta. Pješačenje je počelo uz 20-ak centimetara visine snijega, da bi se na najstrmijim i najvišim dijelovima staze prtilo kroz nanose mjestimično duboke i do pasa.  Više od tri sata trajao je uspon, a odmor je uslijedio u bivaku HPD Bjelašnica.  Kafa i osvježenje prijali su uprkos dimu iz peći koja nije mogla „povući“ (vidi slike).  Povratak je bio mnogo lakši, uz dosta padanja i šala.  Na kraju na Grkarici domaćini su nas dočerkali sa vrućim grahom, koji je posebno prijao nakon cjelodnevnog pješačenja.

Rastali smo se s obećanjem da uskoro organizujemo sličan izlet i uz više učesnika.

 

Slike možete pogledati OVDJE

29.11.2010.

 

·      Ispraćaj kolega u zasluženu mirovinu

 

Na Igmanu, u policijskom objektu „Grkarica“, 24.11.2010. godine, Sindikat policije Kantona Sarajevo, jedanaest svojih kolega i kolegica ispratio je u zasluženu mirovinu.

Tom prilikom uručeni su im ručni satovi i zahvalnice za dugogodišnje članstvu u sindikatu. Priređena je skromna zakuska uz iskrene želje za dug život.

Prisutnima su se obratili Nedžib Đozo, predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo, Dr. Halid Ganija, predsjednik Unije nezavisnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine,  te Komesar policije MUP-a Kantona Sarajevo, Generalni inspektor policije Vahid Ćosić.

Ispred penzionisanih kolega prisutnima se obratio i zahvalio gosp. Petar Franjć.

Sretno Vam bilo.

 

UPRAVA POLICIJE

 

1.     DOMINOVIĆ JURO

2.     FILIPOVIĆ ZDENKO

3.     FRANJIĆ PETAR

4.     FRAŠTO RAGIB

5.     HODŽIĆ AMIR

6.     MUMINOVIĆ MIRSADA

 

UPRAVA ADMINISTRACIJE I PODRŠKE

 

1.     NIKŠIĆ FEHIMA

2.     ČOLO-MARKULJ MARICA

3.     JUKIĆ DRINKA

4.     PRANIĆ IVANKA

5.    GOLUBIĆ EDIN

 

 

Slike možete pogledati OVDJE

07.06.2010.

 

 

·         Malonogometni turnir članova Sindikata policije Kantona Sarajevo

 

Ni kiša, koja nije prestajala padati cijeli dan, nije omela članove Sindikata policije Kantona Sarajevo da održe treći po redu malonogometni turnir koji se održao na Igmanu ispred objekta Grkarica.

Učešće na turniru uzelo je 12 ekipa iz Policijskih Uprava i Sektora kriminalističke policije.

Nakon fer i korektno odigranih utakmica postignuti su sljedeći rezultati:

 

1.              mjesto              Jedinica za podršku MUP-a Kantona Sarajevo

2.              mjesto              III Policijska Uprava  MUP-a Kantona Sarajevo

3.              mjesto              II Policijska Uprava MUP-a Kantona Sarajevo

 

Za najboljeg strijelca i igrača na turniru proglašen je  Sakić Midhat (Jedinica za podršku)

 

Za najboljeg golmana  na turniru proglašen je  Tarik Handžić  (II Policijska Uprava)

 

Posebno priznanje i zahvalnica

 

Sindikat policije Kantona Sarajevo, svom članu, Husilović Miralemu,  zbog postignutih rezultata u radu i koji je od strane MUP-a Kantona Sarajevo, proglašen za policajca 2010. godine, dodjellio je posebno priznanje i zahvalnicu.

 

Po  završetku takmičenja preko 400 policajaca nastavilo je sa druženjem uz pjesmu i veselje.

 

Predsjednik UO Sindikata policije Kantona Sarajevo

                                   NEDŽIB ĐOZO

 

SLIKE MOŽETE POGLEDATI OVDJE

 

 

 

22. april 2010.

 

 

      Edukativni seminar

 

 

U organizaciji Unije samostalnih sindikata policije F BiH, održan je edukativni seminar 14. i 15. aprila 2010. godine u Sarajevu.

 

Seminaru su prisustavovali Predsjednici Upravnih Kantonalnihn odbora, članovi Centralnog odbora USSP F BiH, predsjednici Kantonalnih sindikalnih Skupština,  aktivistice Foruma žena,  aktivisti Foruma mladih i sindikalni povjerenici Sindikata policije Kantona Sarajevo.

 

Seminar je otvorio Predsjednik USSP F BiH, Dr. Halid Ganija a prisutnima se obratio Mr. Ismet Bajramović, Predsjednik SSS BiH.

 

Na seminaru je obrađeno više zanimljivih tema i to:

 

Ø    „Međunarodni monetarni fond i njegov pristup u rješavanju ekonomske krize i odgovori sindikata“ – predavač g-đa Enisa Salimović, (Međunarodna konfederacije slobodnih sindikata – Ured za Jugoistočnu evropu.

Ø    „Nejasnoće radno-pravnog statusa žena u policiji“ – predavač g-đa Rabija Čampara, dipl.pravnik.

Ø    „Način organizovanja sindikata u Policijskom sindikatu Slovenije“ – predavač  g.din  Jadran Žerjal, Generalni sekretar Policijskog sindikata Slovenije.

Ø    „Zakonodavno-pravni aspekt organizacije sindikata u F BiH“ – predavač g-din Muamer Bajraktarević, dipl.pravnik, sekretar USSP F BiH.

Ø    „Autonomija sindikata“ – predavač Dr. Halid Ganija, Predsjednik USSP F BiH.

Ø    „Položaj žena u strukturama policije“ – predavač g-đa Gordana Rajić, Forum žena.

Ø    „Mobing“ – predavač g-đa Amela Šahinović, Forum žena.

Ø    „Uloga i značaj sindikalnih povjerenika“ – predavač g-đa Anisa Pašić, Forum žena.

 

Polaznicima seminara obratio se i Predsjednik Evropskog vijeća plicijskih sindikata CESP-a g-din Branko Prah.

 

 

Slike možete pogledati OVDJE.

 

 

 

07. april 2010.

 

      Prednacrt Zakona o radu

 

Novi prednacrt Zakona o radu možete pogledati OVDJE, a obrazloženje Zakona o radu možete pogledati OVDJE.

 

 

29. mart 2010.

 

      Ponuda za ljetovanje-Hotel “Zenit” Neum

 

Description: Description: Description: Description: Description: Hotel Zenit Neum

 

Ponudu za ljetovanje u Hotelu Zenit Neum možete pogledati OVDJE

 

 

 

17. mart 2010.

 

     SEMINAR: „Inspekcija rada u zakonodavstvu i praksi“

 

 

Savezno ministarstvo za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača Republike Austrije u Saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada u Sarajevu od     16-18. marta 2010. godine organizovalo je seminar „ Inspekcija rada u zakonodavstvu i praksi“.

Predavači:

Kenichi Horose (Međunarodna organizacija rada)

Tema:

„Osiguranje od povreda na radu iz iskustva Međunarodne organizacije rada“

 

Norbert Winker

Tema:

„Osiguranje od povrede na radu i procjena rizika iz prakse Opšteg zavoda za osiguranje u slučaju nesreće“

 

Isabeele Lur (Savezno ministarstvo za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača Republike Austrije)

Tema:

„ Struktura, organizacija i zakonska regulativa Inspekcije rada u Austriji“

 

Herbert Ruhdorfer

Tema:

„ Obuka inspektora rada i praktična dnevna problematika u poslu inspektora rada“

 

SLIKE

 

 

 

08. mart 2010.

 

     PROJEKAT OBUKE NEPLIVAČA

 

U subotu 06.marta 2010. godine na OLIMPIJSKOM BAZENU OTOKA, izvršeno je testiranje neplivača djece članova Sindikata policije Kantona Sarajevo.


 
Testiranju je pristupilo 40 (četrdeset) dječaka i djevojčica i rasporedjeni su u dvije grupe a treninzi su ponedjeljakom, srijedom i petkom

 

Slike možete pogledati  OVDJE

 

 

23. februar 2010.

 

     USPJEH SINDIKATA


 
Pod pritiskom sindikata Kolegij Predstavničkog doma Parlementa Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 23.02.2010. godine donio je
ZAKLJUČAK

 

Description: Description: Description: Description: Description: Zakljucak

 

Slike možete pogledati OVDJE

 

 

22. februar 2010.

 

     12. KONGRES Saveza samostalnih sindikata BiH

 

U Sarajevu je održan 12. kongres Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH), u čijem radu učestvovalo 147 delegata izabranih u ime 200.000 članova najmasovnije radničke organizacije.

U svojstvu gostiju, ovom četvrtom poslijeratnom kongresu, prisustvovali su predstavnici sindikalnih centrala iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Italije i Španije.

Prisustvovali su potpredsjednica FBiH Spomenka Mičić i premijer FBiH Mustafa Mujezinović te bivši predsjednici Saveza samostalnih sindikata BiH Raif Dizdarević i Sulejman Hrle, predsjednici granskih sindikata SSSBiH, predstavnici sindikata RS-a i Distrikta Brčko, predstavnici poslodavaca i privrednih komora te drugi gosti.

Na Kongresu se raspravljalo o tome kako je SSSBiH radio u protekle četiri godine, doneseni su programski ciljevi za naredni četverogodišnji period i usvojeni drugi kongresni dokumenti te izabran novi Glavni i Nadzorni odbor, Statutarna komisija i predsjednik SSSBiH-a.

Kandidati za novog predsjednika bili su Ismet Bajramović, predsjednik Sindikata metalaca BiH, i Salih Kruščica, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH.

 

SLIKE MOŽETE POGLEDATI OVDJE

 

 

 

22. februar 2010.

 

ULIČNE BORBE ZA PRAVA RADNIKA POČINJU VEĆ SUTRA

P R O T E S T

Sin­di­kat mo­ra pre­uze­ti od­go­vor­nost za pro­mje­nu te­ške eko­nom­sko-socijalne si­tu­aci­je u ze­mlji.

JE­DIN­STVO I SO­LI­DAR­NOST najveća su snaga SINDIKATA.

Su­tra će is­pred zgra­de Par­la­men­ta FBiH bi­ti održan ra­ni­je na­jav­lje­ni štrajk upo­zo­re­nje Sa­ve­za sin­di­ka­ta pro­tiv do­no­še­nja iz­mje­na Za­ko­na o uštedama ko­jim se de­ro­gira­ju Za­kon o ra­du i Ko­le­kti­vi ugo­vor.

Mi smo pro­tiv to­ga i bo­rit će­mo se svim si­la­ma, jer je to krše­nje principa i svih me­đu­na­ro­dnih spo­ra­zu­ma i konvencija.

 

 

17. februar 2010.

 

Description: Description: Description: Description: Description: Protesti

 

Na osnovu člana 33.  Statuta Saveza samostalnih sindikta BiH, Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH na sjednici održanoj  16. februra 2010.  godine,  d o n o s i

 

O D L U K U

o organizovanju Protesta upozorenja Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine

23. februara 2010 godine

 

Član 1.

Zbog  upućivanja  u parlamentarnu proceduru  Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji BiH i njegovog  stavljanja na dnevni red Parlamenta Federacije BiH, a kojim se krše odredbe Konvencija ILO-a br. 98. i 144. i Evropske socijalne povelje (član 6.), te  derogiraju Zakon o radu, Zakon o državnoj službi i Zakon o namještenicima , Opći kolektivni ugovor za  teritoriju Federacije BiH, granski kolektivni ugovori i postojeći sporazumi sa socijalnim partnerima kojima su bile dogovorene konkretne mjere za prevazilaženje ekonomske krize, Savez samostalnih sindikata BIH će

23. januara 2010 godine, sa početkom u 10:00 sati  organizovati

Protest upozorenja ispred zgrade  Parlamenta Federacije BiH  u Sarajevu

 

Član 2.

Obavezuju se samostalni sindikati grana i djelatnosti –članice Saveza samostalnih sindikata BiH  da odmah pristupe pripremama za održavanje Protesta  upozorenja i preduzmu sve aktivnosti kojima će obezbjediti dolazak  članova organa svojih sindikata i članova organa  iz sindikalnih organizacija u svojim sindikatima.  

Obavezuju se kantonalni uredi Saveza samostalnih sindikata BiH da zajedno sa kantonalnim odborima granskih sindikata koordiniraju akciju dolaska članova sindikata iz svojih kantona na Protest upozorenja.

Član 3.

Posebnom Odlukom Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH formirat će Odbor za organizaciju Protesta.

 

Član 4.

        Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E:

Vlada Federacije BiH uputila je u parlamentarnu proceduru  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji BiH tražeći da se isti donese po hitnom postupku, a  Parlament Federacije BiH isti stavio na dnevni red 23.januara 2010 godine. Prijedlog navedenog Zakona  je pripremljen bez bilo kakvih prethodnih pregovora i konsultacija sa socijalnim partnerima.  Savez samostalnih sindikata BiH je ocijenio da je ovakvim postupkom Vlada prekršila odredbe Konvencija ILO-a br. 98. i 144. i Evropske socijalne povelje (član 6.), te praktično derogirala Zakon o radu, Zakon o državnoj službi i Zakon o namještenicima , Opći kolektivni ugovor za  teritoriju Federacije BiH, granske kolektivne ugovore i postojeće sporazume sa socijalnim partnerima kojima su bile dogovorene konkretne mjere za prevazilaženje ekonomske krize.  Na vanrednoj sjednici Glavnog odboara Saveza samostalnih sindikata BiH  održanoj 05.febraura 2010. godine zaključeno je da se od premijera Federacije BiH i predsjedavajućih oba doma Parlamenta Federacije BiH zatraže konsultacije sa delegacijom Saveza samostalnih sindikata BiH i da se prijedlog Zakona ne upućuje u parlamentarnu proceduru prije tih konsultacija. Obzirom da ni iz Vlade Federacije BiH ni iz Parlamenta Federacije BiH nije bilo nikakve reakcije na zahtjeve Saveza samostalnih sindikata BiH Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH na sjednici održanoj 16. febrauara 2010 godine donio je ovu Odluku

 

 

Sarajevo, 16. 02. 2010.godine                                                                         

 

PREDSJEDNIK

Edhem Biber

Broj: 01-I-135/10      

 

 

 

 

Na osnovu člana 33.  Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH i člana 3. Odluke o organizovanju Protesta Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine od 16.02. 2010 godine /br.01-I- 135/10/ Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH na sjednici održanoj  16.02. 2010godine, donosi

 

O D L U K U

o formiranju Odbora za organizaciju Protesta upozorenja Saveza samostalnih sindikata BiH

23. februara 2010.godine

 

 

Član 1.

Ovom Odlukom  formira se Odbor za organizaciju Protesta Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine zakazanog za23. februara 2010.godine /u daljem tekstu:Organizacioni odbor/ u sastavu:

1.              Predsjednik

2.              Edhem Biber, ,član

3.              Muhamed Bajramović, član

4.              Rifat Mahmutović, član

5.              Ismet Bajramović, član

6.              Đevad Hadžić, član

7.              Salih Kruščića, član

8.              Avad Bahto, član

9.              Abud Sarić, član

10.            Omer Sikira.član

11.            Jakub Ljubović.član

12.            Selvedin Šatorović, član

13.            Halid Ganija,čla

14.            Bojan Đukić, član

15.            Franjo Rener, član

16.            Igor Tokić,član

17.             Kemal Lukšić

Član 2.

Ovim odlukom formiraju se pododbori Organizacionog odbora i utvrđuju osobe zadužene rad  podobora i to za:

I-        Saobraćaj- Bejto Kačar

II-      Informisanje- Selvedin Šatorović

III-   Obezbjeđenje- Halid Ganija

IV-   Finansije- Avad Bahto

 U pododbore Organizacioni odbor može  uključiti i zaposlenike Stručne službe Saveza samostalnih sindikata BiH i stručnih službi samostalnih sindikata grana i djelatnosi-članica Saveza samostalnih sindikata BiH .

 

Član 3.

Pododbori  su dužni da odmah, nakon njihovog formiranja  sačine prijedlog poslova a i utvrde način njihove realizacije te isti prezentiraju Organizacionom odboru u četvrtka 18.02. 2010. godine

 

Član 4.

Predsjednik Organizacionog odbora koji će rukovoditi organizacijom Protesta  upozorenja je  predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH koji bude izabran na 12. Kongresu saveza samostalnih sindikata BiH.

 

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj:01-I-136/10                                                                          PREDSJEDNIK

Sarajevo, 16.02.2010.god.                                                              Edhem Biber

 

 

PROPRATNI DOPIS ZA KANTONALNE UREDE

 

16. februar 2010.

 

     Da li je moguće? Oni po svome a nama kako bude!

 

 

INFORMACIJA O PODNESENIM TUŽBAMA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA NA RAZLIKE PLAĆA I OSTALIH NAKNADA PO UMANJENJIMA PO OSNOVU ZAKONA O NAČINU OSTVARIVANJA UŠTEDA U FBiH

 

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAČINU OSTVARIVANJA UŠTEDA U FBiH 1 2

 

 

 

 

 

12. februar 2010.

 

 

 

KOORDINACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA

SAMOSTALNIH SINDIKATA

Sarajevo, 12.02.2009. godine

 

 

                                                                         Savez samostalnih sindikata BiH

                                                                         Glavni odbor

 

Sastanak Koordinacije sindikata budžetskih korisnika, održan je dana 12.02.2010. godine sa početkom u 12,00 sati u zgradi Doma sindikata BiH, na kojem su prisustvovali: Unija sindikata policije u FBiH - predsjednik, Ganija Halid; Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH - predsjednik, Šatorović Selvedin; Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH - predsjednik, Dževad Hadžić i Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH - predsjednik, Salih Kruščica.

 

Nakon kraće diskusije, članovi Koordinacije, jednoglasno su osudili postupak Vlade FBiH na upućivanje Parlamentu FBiH, dana 03.02.2010. godine, Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji BiH, na usvajanje po hitnom postupku, te podržava stav Glavnog odbora SSS BiH o organizovanju protesta, ukoliko ga Parlament FBiH uvrsti u dnevni red. 

 

Koordinacija budžetskih korisnika smatra da je ovakav način donošenja zakona protuustavan, protuzakonit i atak na sindikalno djelovanje u Bosni i Hercegovini.

 

Koordinacija, na osnovu iznesenih stavova svojih sindikata, donosi

 

 

Zaključak

1. Reaktivirati Odluku o organizovanju masovnih protesta od 13.07.2009. godine.

 

 

 

                                                                         Predstavnik Koordinacije

 

                                                                                   Salih Kruščica

 

 

 

12. februar 2010.

 

 

      SINDIKAT UPOZORAVA VLADU FBiH DA PONOVO NE POKUŠAVA DONIJETI "INTERVENTNI ZAKON"

 

Predsjedništvo Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH došlo je u posjed prijedloga Vlade Federacije BiH o izmjenama i dopunama Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u FBiH, kojim Vlada FBiH kršeći i stavljajući van snage sve zakonske odredbe i kolektivne ugovore pokušava smanjiti plaće, tople obroke i regrese svim budžetskim korisnicima, vanbudžetskim fondovima i direkcijama za ceste.

Predsjedništvo Glavnog odbora Sindikata BiH najozbiljnije  upozorava Federalnu vladu da ponovo ne pokušava donijeti "interventi zakon“ i ne krši sa Sindikatom već potpisane sporazume, posebno Sporazum od 10. jula prošle godine kojim je utvrđeno da će se ova pitanja regulirati kolektivnim ugovorima.

Ukoliko pripremljeni prijedlog zakona, koji nije prošao ni zakonsku proceduru da bi bio u formi prijedloga Vlada FBiH bez pregovora sa Sindikatom uputi u parlamentarnu proceduru i ne dostavi na razmatranje Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH, Savez samostalnih sindikata BiH će aktivirati svoju odluku o održavanju protesta, te nadležnim sudovima podnijeti tužbe protiv Vlade FBiH sa zahtjevom za donošenje privremenih mjera za primjenu zakona do završetka sudskih postupaka.

 

      VANREDNA SJEDNICA SINDIKATA

 

Predsjednici 24 granska sindikata održali su izvanrednu sjednicu na kojoj su donijeli odluku da će, ukoliko Vlada FBiH ne započne s njima dijalog, odmrznuti pripreme za generalni štrajk od kojeg su odustali u srpnju prošle godine.

Naime, Vlada FBiH je proteklog tjedna usvojila Prednacrt izmjena i dopuna Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u FBiH gdje je izmijenila članak dva koji nije podrazumijevao umanjenje plaća proračunskih korisnika na osnovu aneksa Kolektivnog ugovora dogovorenog s predstavnicima sindikata.

Sada žele da se umanjenje ponovno uvede. Također, izmjenama je predviđeno i umanjenje toplog obroka za do jedan posto.

Vlada ponovno pokušava uvesti interventni zakon a to ne može proći bez posljedica.

 

Smanjene plaće

 

“Bez ikakvog dijaloga s nama izmijenili su zakon i ponovno na snagu žele staviti umanjenja toplog obroka, plaća, ukidanje regresa. Poznato je da Vlada nikada nije s nama potpisala Aneks Kolektivnog ugovora kojeg smo dogovorili i zbog kojeg smo u srpnju i zamrznuli prosvjede. Izgleda da je došlo vrijeme da se pridružimo braniteljima i nemirima osiguramo svoju egzistenciju”, kazao je Kruščica.

 “Nismo htjeli na ulicu, ali smo zato uputili tužbe kako bi dobili nazad svoj novac koji su nam mjesecima uzimali. Tužbe su riješene u našu korist, ali novac nam još uvijek nije vraćen. Sadašnjim ponovnim izmjenama zakona Vlada želi da se osigura da nam taj novac ne mora isplatiti, ali to im neće uspjeti”.

Vlada FBiH ovaj put neće moći nametnuti svoje odredbe i zakone sindikalcima rekao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Edhem Biber.

 

Na ulice

 

“Stanje u sindikatima je vrlo loše, radnici su na rubu egzistencije i neće lako dozvoliti da im se dodatno umanje plaće i pri tome ukinu sva ostala primanja. Dijalog mora biti uspostavljen jer inače može doći do ozbiljnih prosvjeda, ako ne i nemira u cijeloj Federaciji”, istaknuo je Biber.

Predizborna prljava igra koja je već započela neće se odvijati preko leđa radnika koji cijeli život pošteno zarađuju za sebe i svoje obitelji jedan je od zaključaka izvanredne sjednice granskih sindikata.

“Njihov pokušaj da preko naših leđa dođu do novca potrebnog za predizbornu kampanju kako bi mjesecima lagali i trovali građane lažnim obećanjima neće im poći za rukom.

Ako izađemo na ulice izaći će i oni iz svojih udobnih fotelja. Nema radnika koji nije u kreditima, s imovinom pod hipotekom i sigurno nećemo dozvoliti da im išta bude oduzeto jer vlast želi da sebi prigrabi što više novca”, naglasio je Kruščica.Lažna obećanja